Ink n Art i Göteborg investerar i sin första HP Indigo – en fullutrustad HP Indigo 7900


Ink n Art är en leverantör av förpackningar, trycksaker och storformat. Snabbhet och lösningsfokus är huvudingredienser hos Ink n Art som också tagit stora kliv vad gäller digitalisering.

Nu väljer Ink n Art att satsa på digitalt offsettryck och köper en fullutrustad HP Indigo 7900 vilket öppnar upp för mer flexibilitet och många nya kreativa applikationsmöjligheter. Visutech levererar och installerar den nya tryckpressen hos Ink n Art under våren 2021.Ink-n-Art Visutech

- Genom investeringen av en HP Indigo ger vi våra kunder möjlighet att producera förpackningar och övriga produkter i högsta kvalitet utan att tumma på våra korta ledtider. Vi har nu en maskinpark som inte är helt vanlig i Sverige, om inte helt unik, vilket ger oss fördelar i många affärer, berättar Jesper Hammarstrand, VD för Ink n Art.

Digitaltryck med hög offsetkvalitet och spännande möjligheter med specialfärger

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.

Digitaltryckta metallfärger – unikt för HP IndigoHP-Indigo-7900-pressinfo

Med HP Indigo ElectroInk Silver kan Ink n Art producera högkvalitativa tryck med metallfärg. Möjligheten att trycka metallfärger är en unik HP Indigo-funktion i den digitala tryckvärlden. HP Indigo Silver möjliggör inte bara silver utan ett brett utbud av metallfärger genom att helt enkelt och i en enda process trycka CMYK ovanpå silverlagret. Det gör att Ink n Art kan erbjuda exklusiv design av högt värde, samtidigt som de sparar in på kostsamt metallmaterial.

Vit färg och tryck på kartong

Med HP Indigo ElectroInk Premium White i tryckpressen kan Ink n Art erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, med färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 450 gsm, vilket ger Ink n Art möjlighet att erbjuda sina kunder digitaltryckta förpackningar.

En färgrymd utöver det vanliga

Med sju färgverk i tryckpressen finns också tillgång till en färgrymd utöver det vanliga genom tryck med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) samt simuleringar av PANTONE®-färgskalan som kan göras med hög precision direkt i tryckpressen.

För mer information, kontakta:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Ink n Art är sprunget ur ett traditionellt tryckeri som låg på de två välkända adresserna Sunset Boulevard och Venice Beach i Los Angeles, Kalifornien. I mitten av 90-talet flyttades hela företaget till Göteborg och drivs sedan 2013 av en yngre och mer uppdaterad generation. Ink n Art är en helhetsleverantör av tryck, det vill säga trycksaker, storformat, förpackning, merchandise och giveaways. För mer information se www.inknart.se.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Publicerad: 2021-02-05
 

ENGLISH

Ink n Art in Gothenburg invests in its first HP Indigo – a fully equipped HP Indigo 7900


Ink n Art is a supplier of packaging, general commercial prints, and large format. Ink n Arts key focus is speed and resolution, the company has recently taken several steps towards further digitalization.

Ink n Art has recently chosen to invest in digital offset printing and bought a fully equipped HP Indigo 7900, by doing this, the company has increased its flexibility by adding several new creative application possibilities. The press was delivered to Ink n art in late February and it will be up and running in early March.

Ink-n-Art Visutech

"Through the investment of an HP Indigo, our customers without compromising on our already short lead times, gets the opportunity to produce packaging and other products of the highest quality. By adding an Indigo, we now have an outstanding machine park, if not completely unique, which gives us lots of advantages" says Jesper Hammarstrand, CEO of Ink n Art.

Digital printing with high offset quality and exciting possibilities with special inks

HP Indigo's liquid offset digital printing technology has the high productivity and quality of offset printing. It also holds all the advantages of digital printing such as low start-up costs, high flexibility, and all possibilities of variable data. HP Indigo leads the development in digital inks and offers the greatest variety in the range of special inks.

Digital printed metal colors– unique to HP Indigo
HP-Indigo-7900-pressinfo

With HP Indigo ElectroInk Silver, Ink n Art can produce high-quality prints with metallic colors. The ability to print metallic colors is a unique HP Indigo feature in the digital printing world. HP Indigo Silver enables not only silver but a wide range of metallic colors by simply and in a single process printing CMYK on top of the silver layer. This allows Ink n Art to offer exclusive high value design, and at the same time saving in on costly metallic media.

White ink and print on cartons

With HP Indigo ElectroInk Premium White, Ink n Art are able to offer a larger, more versatile and varied range of printing materials such as colored paper, plastic and transparent materials. With the new HP Indigo 7900 it is possible to print on thick media, up to 450 gsm. This allows Ink n Art to provide its customers with digitally printed packaging.

A color gamut beyond the ordinary

The press offers up to 7-color printing, enabling the ability to print with CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to reach any colour with an extended gamut or to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

For more information, contact:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Ink n Art originates from a traditional printing company located at the two well-known addresses Sunset Boulevard and Venice Beach in Los Angeles, California. In the mid-1990s, the entire company was moved to Gothenburg and since 2013 it is run by a younger and more up-to-date generation. Ink n Art is a complete supplier of prints, i.e. printed matter, large format, packaging, merchandise and giveaways. For more information please visit the website www.inknart.se.

_______________________________________________


Published: 2021-03-05
 

Auraprint blir först i Finland med en HP Indigo 6K digital press


Auraprint Oy är ett ledande och innovativt tryckeri i Finland som specialiserat sig på etiketterings-lösningar. Nu väljer de att satsa vidare på digital tryckteknik med HP Indigo och investerar i en ny HP Indigo 6K digital press. Den nya tryckpressen levererades och installerades av Visutech i slutet av januari.

Den nya tryckpressen är utrustad med sju färgstationer vilket skapar en mångsidighet och möjliggör för applikationer med specialfärger som till exempel Silver, Premium White, Invisible Yellow & Blue och Fade Resistant Yellow & Magenta eller med dekorfärger som blandas off-press för den mest exakta och konsekventa färgmatchningen av varumärkesfärger som går att få.

prod-6900

De extra färgstationerna kan också användas till Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus). Genom att trycka dessa färger tillsammans med CMYK fås en färgrymd långt utöver det vanliga och PANTONE®-färger kan simuleras med hög precision direkt i tryckpressen.

HP Indigo 6K är också utrustad med HP Predictive Press Care (PPC), en molnbaserad HP Print OS-applikation som optimerar och planerar förebyggande underhåll. PPC ger också tidiga varningssignaler om förestående problem, vilket gör att underhåll kan utföras innan problemet uppstår för att undvika onödiga driftstopp och optimera produktionen.

I samband med installationen av den nya tryckpressen uppgraderades även Auraprints befintliga HP Indigo 6600 med Value Pack. Det innebär att Auraprint nu har två tryckpressar utrustade med den senaste tekniken från HP Indigo och båda pressarna besitter dessutom möjligheten att trycka med silver.

Även printservern uppgraderas till den senaste versionen av HP Production Pro for Indigo Label & Packaging, en Digital Front End-lösning som enkelt tar hand om det mest avancerade och utmanande arbetsflödet och ger Auraprint ett snabbare och smidigare arbetsflöde.

Med denna investering står Auraprint väl rustade inför framtiden och kommer att fortsätta att driva utveckling inom digitalt producerade etiketter.

För mer information, kontakta:

Anders Wulff, Visutech
+46 (0)735 43 00 39
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Auraprint Oy är ett ledande och innovativt tryckeri i Finland som specialiserat sig på etiketteringslösningar. Huvudprodukter är tryckta produktetiketter, otryckta blancoetiketter, wrap-around-etiketter, sleevers, olika specialetiketter och tryckta förpackningsfilmer. Auraprint sysselsätter cirka 95 personer och år 2020 var omsättningen cirka 17 miljoner euro. Auraprints produktionsanläggning ligger i Åbo och försäljningskontor finns i Åbo samt i Vanda. För mer information se www.auraprint.fi.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

Publicerad: 2021-02-02
 

ENGLISH

Auraprint is the first in Finland with an HP Indigo 6K digital press.


Auraprint Oy is a leading and innovative printing house in Finland specializing in labeling solutions. Now they are investing further in HP Indigo digital printing technology, with a purchase of a new HP Indigo 6K digital press. The new printing press was delivered and installed by Visutech at the end of January 2021.

The new printing press is equipped with seven ink stations, contributing a versatility, and enabling the possibility to print applications with special inks such as Silver, Premium White, Invisible Yellow & Blue and Fade Resistant Yellow & Magenta or off-press mixed spot color inks, for the most accurate and consistent color matching of brand colors available, covering up to 97% of the PANTONE® range.

prod-6900

The additional ink stations can also be used for printing CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to reach an extended colour gamut or to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

HP Indigo 6K is also equipped with HP Predictive Press Care (PPC), a cloud-based HP Print OS application that optimizes and plans preventive maintenance for the most efficient time. PPC also provides early warning signals of impending problems, enabling maintenance to be performed before an accident occurs to avoid unnecessary downtime and optimizing the production.

Along with the installation of the new printing press Auraprint's HP Indigo 6600 was also upgraded with a Value Pack. This means Auraprint now has two printing presses with the latest HP Indigo digital print technology and also both presses have the ability to print with silver ink.

Furthermore, the print servers were upgraded to the latest version of HP Production Pro for Indigo Label & Packaging, a powerful Digital Front End solution that easily takes care of the most advanced and challenging workflow, providing Auraprint with a faster and smoother workflow.

With this investment, Auraprint is well equipped for the future and will continue to drive development in digitally produced labels.

For more information, please contact:

Anders Wulff, Visutech
+46 (0)735 43 00 39
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Auraprint Oy is a leading and innovative printing house specializing in labelling solutions. The primary products include printed product labels, unprinted blanco labels, wrap-around labels, shrink-sleeve labels, various special labels and printed packaging films. Auraprint employs around 95 members of staff and the turnover for 2020 was approximately 17 million euros. The production plant is located in Turku and sales offices are in Turku and Vantaa. For more information go to www.auraprint.fi.

_______________________________________________

Visutech has been active since 1988 and has a strong position as a comprehensive supplier of digital solutions for the graphic industry in the Nordic region. Visutech has been HP Indigo’s partner in the Nordic countries since its launch in 1994. The business has operations in Sweden, Norway, Denmark and Finland with its main office located in Gothenburg, Sweden.

_______________________________________________

Published: 2021-02-02 

Color Label investerer i en tredje HP Indigo digital printer


Color Label A/S er en af Danmarks førende leverandører af selvklæbende etiketter til levnedsmiddelindustrien og den kemiske ingeniørindustri. De satser nu yderligere på digital printteknologi med HP Indigo digital og har investeret i en tredje HP Indigo, en HP Indigo 6900.

Den nye digitale trykmaskine blev leveret og installeret af Visutech i november og producerer nu side om side med de to HP Indigo 6800, som Color Label allerede havde.

prod-6900

Sammen med den nye digitale trykmaskine blev HP’s nye printserver, HP Production Pro for Indigo Label & Packaging, også installeret. Det er en Digital Front End-løsning, som nemt tager hånd om den mest avancerede og udfordrende arbejdsgang. Printserveren er blandt andet udstyret med HP Indigos hidtil hurtigste RIP, som bevirker, at Color Label vil kunne få gennemført opgaverne op til fem gange hurtigere sammenlignet med den tidligere DFE-version. Også printserveren, som supporterer de to HP Indigo 6800-printere, er opgraderet til den nyeste DFE-version for en hurtigere og smidigere arbejdsgang.

Den nye digitale trykmaskine er udstyret med syv farveværker, hvilket giver mulighed for applikationer med specialfarver, som for eksempel sølvfarve, eller for at få adgang til et farvevalg ud over det sædvanlige ved at trykke med CMYK plus Orange, Violet og Grøn (HP IndiChrome Plus) og simulere PANTONE®-farver med høj præcision direkte i HP Indigoen.

Det er mere end tydeligt, at både tid og fleksibilitet kommer først hos Color Label. Leverancer fra dag til dag har været virksomhedens kendetegn i hele 40 år, og det er ikke for ingenting, at virksomhedens slogan “Ikke størst, men først” er højaktuel den dag i dag.

Color Label går ikke på kompromis med ansvar, kvalitet, produktsikkerhed eller teknisk udvikling, og en forretningsstrategi er at have mindst to af alt udstyr for at kunne opretholde fuldstændig dynamik i produktionen.

For at få flere oplysninger kontakt:

Henrik Dencker, Visutech
+45 53 52 24 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Color Label A/S i Risskov er en af Danmarks førende leverandører inden for etiketter og emballage. Kunderne findes fortrinsvist inden for den kemitekniske industri og levnedsmiddelindustrien samt detailhandelen. Color Label blev grundlagt i 1980 af Erik Grønning. Se flere oplysninger på www.colorlabel.dk.

_______________________________________________

Visutech har været aktiv siden 1988 og har en stærk position som totalleverandør af digitale løsninger for den grafiske branche i Norden. Visutech har været HP Indigos partner i Norden siden lanceringen i 1994. Virksomheden drives i Sverige, Norge, Danmark og Finland med hovedkontor i Göteborg.

_______________________________________________

Publicerad: 2021-01-13 

 Color Label invests in its third HP Indigo digital press.


Color Label A/S, one of the leading Danish suppliers of self-adhesive labels for the food industry and the chemical industry, is investing in their third HP Indigo Digital Press, an HP Indigo 6900.

The new printing press was delivered and installed by Visutech in November and is now running side by side with the two HP Indigo 6800 that Color Label already had.

prod-6900

Along with the new printing press, the new HP Production Pro for Indigo Labels & Packaging print server was installed. It is a powerful Digital Front End solution that easily takes care of the most advanced and challenging workflow and is provoding HP Indigos' fastest RIP ever, allowing Color Label to process jobs up to five times faster compared to the previous print servers. Also the print server supporting the two HP Indigo 6800 presses was  upgraded to the latest DFE version, to get an equal user interface and a faster and smoother workflow.

The new printing press is equipped with seven ink stations, enabling to print applications with special inks such as silver ink, or to print with CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to reach any colour with an extended gamut by or to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

It is more than clear that both time and flexibility comes first at Color Label. Same-day deliveries has been the company's hallmark for 40 years and the company's slogan “Not the biggest, but first” is still today highly relevant.

Color Label does not compromise on responsibility, quality, product safety or technical development and has set a clear goal to achieve full redundancy within their production which requires to have a minimum of at least two of all of the equipment they have.

For more information, please contact:

Henrik Dencker, Visutech
+45 53 52 24 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Color Label A/Sin Risskov is one of the leading Danish suppliers in labels and packaging. Their customers are primarily active in the food industry, the chemical industry and retail. Color Label was founded in 1980 by Erik Grønning. For more information, visitwww.colorlabel.dk.

_______________________________________________

Visutech has been active since 1988 and has a strong position as a comprehensive supplier of digital solutions for the graphic industry in the Nordic region. Visutech has been HP Indigo’s partner in the Nordic countries since its launch in 1994. The business has operations in Sweden, Norway, Denmark and Finland with its main office located in Gothenburg, Sweden.

_______________________________________________

Published: 2021-01-13 

Nu ökar antalet tryck i HP Indigo igen, jämfört med samma period föregående år.


I april märktes en tydlig nedgång i antalet tryck, men redan i maj vände det och började gå uppåt igen. Under hösten är antalet tryck tillbaka på samma nivå som förra året och med samma uppåtgående trend. Under november 2020 trycktes det sammanlagt mer i Nordens alla HP Indigo-pressar jämfört med november 2019.

– Det är roligt att se att våra HP Indigo-kunder ökar igen, grattis till dem. Under november månad trycktes det närmare 150 miljoner tryck med HP Indigo-pressar bara i Norden och flera kunder gjorde All-Time-High, säger Johan Gustafsson, säljchef på Visutech.

Etikett- och förpackningstryck är de segmenten där ökningen av antalet tryck är som störst, i flera fall över 25 procent.

– För flera av etikett- och förpackningstryckerierna märktes inte heller någon nämnvärd dipp under våren. När det gäller det civilgrafiska området så är fortsatt en del kvar att hämta igen för de som jobbar med besöksnära kunder, exempelvis reklambyråer, medan online-tryckerier och de som jobbar med High-End-produkter och förpackingar hämtat sig väl, fortsätter Johan Gustafsson.

– Det är en spännande tid vi nu går till mötes, med mängder av förändringar. Även Visutech ställer om både utbildningar och demovisningar till digitalt, så länge det tillför ett mervärde, berättar Johan Lidström, Visutechs vice VD.

– Våra kunder förändras också, som sig bör, då vi nu har både en lågkunjunktur och en pågående pandemi. Det är nu det är rätt tid att ställa om, från stora analoga offsetpressar till flexibla och digitala offsetpressar. Allt för att möta dagens krav på kortare ledtider och flexibla volymer men med bibehållen offsetkvalitet och med en bättre lönsamhet, avslutar Johan Lidström.

För mer information, kontakta:

Johan Lidström, Vice VD Visutech, på +46 31 743 41 05 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Johan Gustafsson, Säljchef Visutech, på +46 31 743 41 18 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

_______________________________________________

Publicerad: 2020-12-04 

ENGLISH

The number of HP Indigo prints is increasing again, compared to the same period last year


In April 2020, there was a clear decline in the number of prints, however, already in May 2020 it turned, and the volumes increased again. During the autumn, the number of prints were back to the same level as previous year with the same upward trend. During November 2020 compared to November 2019, the printing volume was higher in in all HP Indigo presses in the Nordic region.

“It's great to see that our HP Indigo customer´ volumes are growing again. Congratulations to them! In November, nearly 150 million prints were printed on HP Indigo presses in the Nordic region alone. Several customers did All-Time-High,” says Johan Gustafsson, Sales Manager at Visutech.

The label and packaging segment is the area where the increase in the number of prints is the greatest, in many cases over 25 percent.

“For several of the label and packaging printers, there were no significant dip in printing volumes during the spring. The civil graphic printers have still a way to go, especially those who work - close to the end customers such as advertising agencies, business travelers and tourists. Online printers and those who work with High-End products and packaging have recovered well,” continues Johan Gustafsson.

“We are now facing an exciting time with plenty transformations in many areas. Visutech has made a rapid conversion and have expanded our range of training courses and demo shows. As long as it adds value, we can offer both shows and trainings digitally,” says Johan Lidström, Visutech's Vice President.

“The ongoing pandemic and recession force our customers to adapt and change their offerings. It is now time to redirect from large analog offset presses to flexible and digital offset presses. This transformation is needed to meet today's demands for shorter lead times and flexible volumes with maintained offset quality and with better profitability,” Johan Lidström concludes.

For more information, contact:

Johan Lidström, Vice President Visutech, at +46 31 743 41 05 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Johan Gustafsson, Sales Manager Visutech, at +46 31 743 41 18 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Published: 2020-12-04 

Konsis fortsätter att satsa på digitalt offsettryck

- investerar i en fullutrustad HP Indigo 7900


Konsis är ett komplett kommunikationshus i centrala Oslo som med sin ledande expertis inom tryck, storformat, design och kommunikation löser såväl små som stora uppdrag. Konsis har en maskinpark därefter och har sedan över 15 år kunnat erbjuda digitalt offsettryck med HP Indigo.

Nu byter Konsis ut den äldsta av sina två HP Indigo till en fullutrustad HP Indigo 7900 vilket öppnar upp för många nya kreativa applikationsmöjligheter. Visutech levererar och installerar den nya tryckpressen hos Konsis lagom till jul.

HP-Indigo-7900-Digital-Press 300x182

Digitaltryck med hög offsetkvalitet och spännande möjligheter med specialfärger

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.

Digitaltryckta metallfärger – unikt för HP Indigo

Med HP Indigo ElectroInk Silver kan Konsis producera högkvalitativa tryck med metallfärg. Möjligheten att trycka metallfärger är en unik HP Indigo-funktion i den digitala tryckvärlden. HP Indigo Silver möjliggör inte bara silver utan ett brett utbud av metallfärger genom att helt enkelt och i en enda process trycka CMYK ovanpå silverlagret. Det gör att Konsis kan erbjuda exklusiv design av högt värde, samtidigt som de sparar in på kostsamt metallmaterial.

Vit färg och tryck på kartong

Med HP Indigo ElectroInk Premium White i tryckpressen kan Konsis erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, med färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 450 gsm, vilket ger Konsis möjlighet att erbjuda sina kunder digitaltryckta förpackningar.

En färgrymd utöver det vanliga

Med sju färgverk i tryckpressen finns också tillgång till en färgrymd utöver det vanliga genom tryck med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) samt simuleringar av PANTONE®-färgskalan som kan göras med hög precision direkt i tryckpressen.

För mer information, kontakta:

Marius Andressen, Visutech
+47 92 22 16 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Konsis har sedan de startade 1992 utvecklats från att vara en nischleverantör till att bli ett komplett kommunikationshus, beläget i centrala Oslo, med 42 kreativa och lösningsorienterade medarbetare, ett stort tryckeri, en egen design- och digitalbyrå, samt en av Oslos mest moderna fotostudior. För mer information se www.konsis.no.

_______________________________________________


Publicerad: 2020-12-02
 

ENGLISH

Konsis continues to invest in digital offset printing with a purchase of a fully equipped HP Indigo 7900 


Konsis is a complete communication house in central Oslo that with its leading expertise in print, large format, design, and communication solves both small and large assignments. Konsis has a fleet thereafter and has been able to offer digital offset printing with HP Indigo for over 15 years.

Konsis is now replacing the oldest of its two HP Indigo digital presses with a fully equipped HP Indigo 7900, opening many new creative application possibilities. The new printing press was delivered and installed by Visutech at Konsis just before Christmas.

Digital printing with high offset quality and exciting possibilities with special inks.

HP Indigo's liquid offset digital printing technology has the high productivity and quality of an offset printing press but also holds all the advantages of a digital printing press such as low start-up costs, high flexibility and all possibilities of variable data. HP Indigo leads the development in digital inks and offers the widest ink portfolio and enable an impressive array of specialty inks and spot colors.

Digital printed metal colors – unique to HP Indigo

Printing using HP Indigo ElectroInk Silver, Konsis can produce high-quality prints with metallic colors. The ability to print metallic colors is a unique HP Indigo feature in the digital printing world. HP Indigo Silver enables not only silver but a wide range of metallic colors by simply and in a single process printing CMYK on top of the silver layer. This allows Konsis to offer exclusive high value design, while saving on costly metallic media.

White ink and a wide range of media

HP Indigo ElectroInk Premium White enables Konsis to offer a larger, more versatile, and varied range of printing media, with colored paper, plastics, and transparent substrates. The HP Indigo 7900 digital press is also capable of printing on thick substrates, up to 450 gsm, providing Konsis the opportunity to offer its customers digitally printed packaging.

A color gamut out of the ordinary

With the ability to print with seven colors, the press can print CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to reach any color with an extended gamut or to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press.

For more information, contact:

Marius Andressen, Visutech
+47 92 22 16 53
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Konsis har sedan de startade 1992 utvecklats från att vara en nischleverantör till att bli ett komplett kommunikationshus, beläget i centrala Oslo, med 42 kreativa och lösningsorienterade medarbetare, ett stort tryckeri, en egen design- och digitalbyrå, samt en av Oslos mest moderna fotostudior. För mer information se www.konsis.no.

Addbrand satsar vidare med digitalt offsettryck - investerar i en HP Indigo 7900


Addbrand i Bankeryd utanför Jönköping satsar vidare på digital offset med HP Indigo. De har sedan tidigare två HP Indigo 5500 och nu byter de ut en av dessa mot en HP Indigo 7900 och höjer därmed produktiviteten samtidigt som de utökar sina möjligheter.HP-Indigo-7900-Digital-Press 300x182

Addbrands nya HP Indigo 7900 har plats för sju färger, vilket öppnar upp för en mängd olika applikationsmöjligheter.

Att trycka med vit färg gör det möjligt för Addbrand att erbjuda ett större, mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial med färgade papper, plast och transparenta material, som till exempel transfer.

Med sju färgverk i tryckpressen finns också tillgång till en färgrymd utöver det vanliga genom tryck med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) samt simuleringar av PANTONE®-färgskalan som kan göras med hög precision direkt i tryckpressen.

Visutech kommer att leverera och installera den nya tryckpressen hos Addbrand i början av 2021.

För mer information, kontakta:

Johan Gustafsson, Visutech, på +46 (0)705 50 05 74 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

_______________________________________________

Addbrand startade 1991 och har på de knappa 30 åren gått från 3 miljoner till 250 miljoner i omsättning. Addbrand levererar varor och tjänster till det grafiska mellanledet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. För mer information se www.addbrand.se.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

_______________________________________________

Publicerad: 2020-11-16 

Pioneer in label printing


Digital Etikett is a digital label printing company in Norway. Having already two HP Indigo machines company has recently invested in brand new digital finishing machine: ABG Digijet. Now the whole production can be done digitally.

Small village of 1000 inhabitants, in the middle of Norwegian fjords. That is the wonderful location of Kjetil Hovland’s creation: Digital Etikett. Tale of the Norwegian entrepreneur is fascinating indeed.

Kjetil Hovland was working in the 1990’s in print companies and later also in the supplier business at Spacio (nowadays Marabu). At that time Hovland was working and living in Oslo. It was 2007 when he made a decision to make his own business idea to fly high. That decision affected the family also. Kjetil’s family (wife and three children) moved out from Oslo and headed to the small countryside village of Gaupne, the place where Kjetil was born and lived his childhood.

– Since small boy I have been fascinated about labels and stickers. It’s just something in it. And the business idea I had, was precisely about doing labels. I saw and still see big opportunities with label business.

Hovland started building his dream with a well described business plan. First as a trader for 6 months, and then in a garage from 2008 with a series 2 HP Indigo and a ABG finishing line. Business was growing fast and the garage went too small.

– We built our own factory in 2014. Later second factory in 2017. Now we have 6 machines and we are 16 great label colleagues, Hovland tells.

Digital Etikett is running two HP Indigo (20000 and WS6800) and four units of ABG finishing machines. In October 2020 Digital Etikett is receiving something totally new: ABG Digijet.

_______________________________________________

Click here to open or download the full article as a PDF.

Originally published by Print&Media magazine in Finland, October 2020.

_______________________________________________

Digital-etikett-PrintMedia-highlights2020 whiskey-label-circle Digital-etikett-PrintMedia-highlights2020 kjetil-hovland-circle
By using digital inkjet technology ABG Digijet is cabable of doing for example spot varnishing, foiling and embossing effects into labels – without any extra tools. Kjetil Hovland is the founder of Norwegian label printing company Digital Etikett. Company is running it’s print production digitally. Now finishing becomes digital also.


_______________________________________________

Publicerad: 20-10-15

Scodix lanserar en utökad produktportfölj för digital förädling med 6 nya pressar, skräddarsydda för varje bransch.


Nya Scodix Ultra-serien är konstruerad för att ge företag i alla storlekar och på alla marknader snabba tillväxtmöjligheter.


SCODIX, ISRAEL – September 29, 2020

Scodix som är en ledande leverantör av banbrytande digitala förädlingsslösningar för den grafiska branschen, tillkännager idag lanseringen av nästa generation av Ultra Digital Enhancement Press-serien, bestående av sex pressar, vardera inriktade mot ett specifikt marknadssegment.
Efter en uppvisning av sin expertis inom utrustning på marknaderna för kommersiellt tryck, förpackningar och W2P har Scodix utvecklat Ultra Press-serien för att fullt ut tillgodose behoven i varje sektor.

– Som världens mest innovativa och erfarna företag inom digital tryckförädling, med över 400 pressar installerade runt om i världen, lanserar vi nu en utökad produktlinje som har utformats för att möta behoven hos alla våra kunder och i alla deras branscher. Oavsett applikation, efterbehandling och förädling eller budgetkrav har vi en lösning inom den nya serien. Trycksaksleverantörer kan välja den press som bäst lämpar sig för att säkra en framtida tillväxt av just deras verksamhet, berättar Scodix VD Eli Grinberg.

Web-2-Print

Scodix Ultra 3000 och Ultra 4000-pressar riktar sig båda mot W2P-marknaden och innehåller Scodix Studio W2P-programvara. Ultra 3000 är framgångsrikt utvecklad med åtanke på företag som Shutterfly och District Photo, och fokuserar på Web2Print, medan Ultra 4000, klarar större format och både iläggare och avläggare för pall, riktar sig till Web2Pack-tryckare.

Kommersiellt tryck och specialtryck

Med samma tryckområden och utbud av media, skiljer sig Scodix Ultra 1000 och 2000-pressarna åt av antalet tillgängliga applikationer – och erbjuds därmed i olika prisklasser. Ultra 1000 erbjuder tillgänglig digital tryckförädling medan Ultra 2000 erbjuder alla Scodix-applikationer på en plattform, inklusive automatisk växling av polymer för överlägsen produktivitet.

Förpackning

Scodix Ultra 5000 och 6000 klarar båda av tjockare material (upp till 2 mm), vilket krävs för förpackningsapplikationer och kan integreras med industriella palliläggare och avläggare. Ultra 6000 erbjuder ett större format, men med ett utbud av ett mindre antal förädlingar.

De sex nya pressarna i serien ersätter Ultra 101 och 202, medan Scodix E106-pressen fortfarande finns tillgänglig för vikbara kartong i B1-format till förpackningsapplikationer.

– Genom att inkorporera digital förädling kan tryckerier utöka sitt utbud med uppseendeväckande applikationer, vilket stärker kundbevarandet i dessa notoriskt ombytliga tider, samtidigt som marginalerna och slutligen lönsamheten ökar. Oavsett om produkterna köps traditionellt eller via Web2Pack/Print-kanaler, förädlar Scodix alla slags trycksaker, från premiumtryck och gratulationskort, foldrar, bokomslag och broschyrer, till etiketter, förpackningar, vikbara kartonger, stabila lådor, display-material och säkerhetsmarkeringar, och med ett ständigt fokus på fina detaljer och högkvalitativa resultat, tillägger Eli Grinberg.

– Tack vare lanseringen av denna segmenterade produktportfölj ökar antalet kunder som kan använda Scodix och vi kan erbjuda Scodix-värdet till fler varumärken, tryckköpare och konsumenter. Detta är verkligen nästa era för Scodix-verksamheten, avslutar Eli Grinberg.

Scodix-Ultra-3000 Scodix-Ultra-2000
Scodix Ultra 3000, med inriktning mot W2P-marknaden. Scodix Ultra 2000, med inriktning mot kommersiellt tryck och specialtryck.

 

För mer information, kontakta:

Johan Gustafsson, Visutech, på +46 (0)705 50 05 74 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

_______________________________________________

Scodix Ltd. är en ledande leverantör av digitala tryckförädlingspressar för den grafiska branschen, vilka ger leverantörer av trycktjänster ett verkligt, mätbart mervärde för de produkter de levererar till sina kunder. Scodix ger dig de verktyg du behöver för att utöka din produktportfölj och för att placera dig ett steg före konkurrenterna.
Genom Scodix Ultra-pressfamiljen och Scodix E106™-pressen erbjuder vi en rad applikationer: Scodix Sense™ med exceptionella taktila resultat för präglade effekter, Scodix Foil™ som levererar oöverträffade folieringsfunktioner, Scodix Spot™ för silkscreen-effekter, Scodix VDP/VDE™ (med streckkod) för personalisering, Scodix Metallic™ för metallisk färg, Scodix Glitter™ för glittereffekter, Scodix Braille™, Scodix Crystal™ som skapar äkta 3D-gnistrande effekter och Scodix Cast & Cure™ som skapar holografiska dramatiska effekter. Dessutom, alla Scodix-applikationer tillverkas på en enda Scodix digital förädlingspress.
Scodix mål är att leda tryckförädlingen in i den digitala tidsåldern och vara kända för sin passion och engagemang i att ge kunderna det mesta - verklig varumärkesdifferentiering för dagens hårt konkurrensutsatta tryckmiljö.
För mer information se www.scodix.com.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är Scodix partner i Norden sedan 2010 och HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.

_______________________________________________

Publicerad: 20-09-29 

Scodix Launches Expanded Digital Enhancement Portfolio of 6 New Presses, Tailored to Industry Sectors.


New Scodix Ultra Series engineered to deliver fast growth opportunities for businesses of all sizes and markets.


SCODIX, ISRAEL – September 29, 2020 – Scodix, leading provider of pioneering digital enhancement solutions for the graphic arts industry, today announces the commercial launch of the next generation of its Ultra Digital Enhancement Press Series, consisting of six presses, each targeted to a specific market segment.

Having demonstrated its expertise in equipment for the commercial, packaging and W2P markets, Scodix has developed the Ultra Press Series to fully address the needs of each sector. Scodix CEO, Eli Grinberg, elaborates:

"As the world's most innovative and experienced company in digital print enhancement, with over 400 presses installed around the world, we're now launching one expanded product line that's been designed to meet the needs of all of our customers across all of these industry sectors. Whatever the application, enhancement, or budget requirement, we have a solution within this series. Print service providers can choose the press that will best support the future growth of their business."

Web-2-Print

Aimed at the W2P market, the Scodix Ultra 3000 and Ultra 4000 presses both incorporate Scodix Studio W2P software. Developed with the success of companies such as Shutterfly and District Photo in mind, the Ultra 3000 focusses on Web2Print, whilst the Ultra 4000, allowing larger format substrates and pallet feeders and stackers, is aimed at Web2Pack printers..

Commercial & Specialty

Offering the same print areas and range of substrates, the Scodix Ultra 1000 and 2000 presses are distinguished by the number of applications available – and consequently are offered to the market at different price points. The Ultra 1000 delivers accessible digital enhancement whilst the Ultra 2000 offers all Scodix applications on one platform, including automatic polymer switching for superior productivity.

Packaging

The Scodix Ultra 5000 and 6000 both allow the thicker substrates required for packaging applications – up to 2mm – and incorporate industrial pallet feeders and stackers. Whilst the Ultra 6000 offers a larger format, it comes with a simplified range of enhancements.

The six new presses in the series succeed the Ultra 101 and 202, whilst the Scodix E106 press is still available for B1 folding carton applications.

Grinberg adds, “By incorporating digital enhancement, print providers can expand their service offerings with attention-grabbing applications, improving customer retention rates in these notoriously fickle times, whilst boosting margins and ultimately profitability. Whether the products are purchased traditional or through Web2Pack or Print channels, Scodix enhances products from premium business and greeting cards, folders, head-turning book covers, audience-engaging brochures to stand-out labels and packaging, folding cartons, rigid boxes, point-of-display and security markings always with a focus on fine detail and high quality results.”

“By launching this segmented product portfolio, we are increasing the number of customers that can employ Scodix, and we are offering Scodix value to more brands, print buyers and consumers of print. This is truly the next era for the Scodix business.”

Scodix-Ultra-3000 Scodix-Ultra-2000
Scodix Ultra 3000, aimed at the W2P market. Scodix Ultra 2000, aimed at the Commercial & Specialty.

 

For more information, contact:

Johan Gustafsson, Visutech, at +46 (0)705 50 05 74 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

_______________________________________________

Scodix Ltd. is a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, giving print service providers and converters real, measurable added value to the products they deliver to their customers. Scodix gives clients the tools they need to expand their product portfolio and stay one step ahead of the competition.
Through its Scodix S Series, Scodix Ultra series and Scodix E106™ press, the company offers a range of applications including: Scodix Sense™ with exceptional tactile results for embossed effects; Scodix Foil™ utilizing all types of foil to deliver unmatched foil enhancement capabilities; Scodix Spot™ for silkscreen effects; Scodix VDP/VDE™ (with barcode) for personalization including variable foil; Scodix Metallic™ enhance print with metallic colouring; Scodix Glitter™ for a digital-glittering experience; Scodix Braille™ for short-run production; Scodix Crystals ™ replacing the manual placement of chatons; and Scodix Cast&Cure™ for 3D holographic effects. What’s more, all Scodix applications are manufactured on a single Scodix digital enhancement press.
The company’s aim is to lead print enhancement into the digital age and to be known for its passion and commitment to providing what customers need the most – true brand differentiation for today’s highly competitive printing environment.
For more information, please visit www.scodix.com.

_______________________________________________

Visutech has been active since 1988 and has a strong position as a comprehensive supplier of digital solutions for the graphic industry in the Nordic region. Visutech has been Scodix partner in the Nordics since 2010 and HP Indigo’s partner in the Nordic countries since its launch in 1994. The business has operations in Sweden, Norway, Denmark and Finland with its main office located in Gothenburg, Sweden.

_______________________________________________

Publicerad: 20-09-29 

4Labels adderar värde till sitt digitaltryck med en ny ABG Digicon Series 3


Visutech har precis slutfört installationen av 4Labels nya efterbehandlingsutrustning, en ABG Digicon Series 3, hos etikettproducenten i Onsild utanför Hobro i Danmark. Nyckeln till framgång för 4Labels är att ha en tydlig förståelse för kundernas behov, viljan att ta det extra steget för att lösa omöjliga uppgifter och ett mål att aldrig kompromissa med kvalitet och miljö.

Med den nya ABG Digicon Series 3 på plats kommer 4Labels att kunna erbjuda sina kunder digitaltryck, förädling och efterbehandling av premiumetiketter och flexibla förpackningar, allt under ett och samma tak. 4Labels produktionsutrustning består nu bland annat av två HP Indigo 6x00 digitala tryckpressar och, förutom den nya efterbehandlingsutrustningen, även en ABG Digicon Series 2.

ABG Digicon-serien 3 är uppbyggd av moduler och har därför kunnat skräddarsys och enkelt anpassats precis efter de önskemål och behov som 4Labels hade.

Den nya ABG Digicon Series 3 är utrustad med modulen Big Foot för varmfoliering och prägling, ett flexoverk för till exempel partiell eller heltäckande lack, en modul för screentryck som möjliggör att framhäva logotyper, taktilt tryck, upphöjd skrift, varningstrianglar, braille och många andra effekter, en lamineringsmodul, samt moduler för stansning och skärning. Dessutom har mer avancerade säkerhetsfunktioner även lagts till i listan över möjligheter som 4Labels nu kan erbjuda sina kunder. Det finns onekligen möjlighet att erbjuda kunderna många olika typer av iögonfallande bearbetning och att addera värde till etiketterna.

4labels Digicon-series-3 1 4labels Digicon-series-3 2 4labels Digicon-series-3 3

För mer information, kontakta:

Henrik Dencker, Visutech A/S, på +45 53 52 24 22 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Publicerad: 20-09-04 

Boxon fortsätter att satsa på digital tryckteknik från HP Indigo

Först i Norden med en HP Indigo 6900 uppgraderad till HP Indigo 6K.


prod HPI6KBoxon är en av Nordens främsta förpackningsleverantörer har producerat etiketter med HP Indigo sedan många år, först med en HP Indigo 4X00, och sedan 2015 när maskinparken moderniserades med en HP Indigo WS6800. Nu satsar Boxon vidare på digital tryckteknik från HP Indigo och blir först i Norden med en HP Indigo 6900 uppgraderad till HP Indigo 6K

Den nya tryckpressen har redan blivit levererad och installerad av Visutech och producerar för fullt på Boxons produktionsanläggning i Borås.

Uppgraderad med nya HP Indigo 6K-funktioner

Under våren lanserade HP en ny produktportfölj med digitala tryckpressar och Boxons HP Indigo 6900 har uppgraderats med de senaste funktionerna som finns i modellen HP Indigo 6K. Med den senaste HP Indigo-teknologin i sin nya tryckpress är Boxon väl rustade för framtiden.

  • Spot Master är ett nytt verktyg för färgautomatisering som gör det möjligt för Boxon att få fram ett varumärkes specifika färg inom bara några minuter.
  • Brand Protection innefattar flera helt nya adaptiva säkerhetslösningar för varumärkesskydd och kan ge etiketterna flera skyddslager såsom osynliga färger, unika QR koder och variabeldata samt mycket mer. Och allt kan tryckas i ett pass.
  • HP Predictive Press Care är en molnbaserad HP PrintOS-applikation som optimerar och planerar in förebyggande underhåll till den mest effektiva tidpunkten, samt ger tidigt varningssignaler om förestående problem och möjliggör på så sätt att en underhållsåtgärd utförs innan ett haveri inträffar så att onödiga driftstopp undviks vilket ger en så optimal produktion.

Ny printserver för ett snabbare och smidigare arbetsflöde

Tillsammans med den nya tryckpressen installerades även HP:s nya printserver, HP Production Pro for Indigo Label & Packaging, en digital front end-lösning som enkelt tar hand om det mest avancerade och utmanande arbetsflödet. Printservern är bland annat utrustad med HP Indigos genom tiderna snabbaste RIP, som gör att Boxon kommer att kunna få igenom jobben upp till fem gånger snabbare jämfört med föregående DFE-version.

För mer information, kontakta:

Anders Wulff, Visutech, på +46 73-543 00 39 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

_______________________________________________

Boxon etablerades 1932 som Ramlösa Lådfabrik och finns nu i Norden, Europa och Asien. Huvudkontoret är i Helsingborg, Sverige. Verksamheten involverar ca 260 anställda och vi har en omsättning på ca 1,3 miljarder SEK.
För mer information se www.boxon.se.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg. 

 

Publicerad: 20-09-04 

Digital Etikett i Norge investerar i digital efterbehandling och blir först i Norden med en ABG Digicon Series 3 med JetFX-modul.


Digital Etikett i Norge fortsätter att hålla sig i framkant när det gäller ny teknik och innovation och den senaste investeringen i en ny ABG Digicon Series 3 med JetFX-modul är inget undantag. Det är en digital efterbehandlingsenhet som kan applicera såväl statiska som variabla lack- och folieeffekter samt ett flertal andra effekthöjande tilltryck.

En fördel med digital efterbehandling jämfört med konventionell är att du kan variera designen på utsmyckningen utan att behöva extra verktyg. Lack och folie kan appliceras i ett pass och mycket fina detaljer kan tryckas tillsammans med mer kraftiga utsmyckningar.

Maskinen levereras och installeras av Visutech är redo att tas i bruk av Digital Etikett efter sommaren.

ABG-Digicon-series-3-JetFx-Labels ABG-Digicon-series-3-JetFx
ABG Digicon series 3 JetFx

För mer information, kontakta:

Anders Wulff, Visutech, på +46 73-543 00 39 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg. För mer information se www.visutech.se.

 

Publicerad: 200703 

LOS Digital i Norge satsar vidare på digital offset och är först ut i Norden med en HP Indigo 15K HD.


LOS Digital AS i Larvik, Vestfold, har redan en av de modernaste och mest uppdaterade maskinparkerna i Nordeuropa och investerar nu i en av de två första HP Indigo 15K HD-pressarna i Europa.

LOS Digital AS visar nu ett tydligt fokus på att även satsa inom segmentet Folding Carton. Tillsammans med den nya tryckpressen som kan hantera material i en tjocklek av 600 mikron, investerar LOS Digital också i en KAMA ProFold 74 fals- och limmaskin.

Den digitala tryckpressen HP Indigo 15K HD är utrustad med nyheten HDFM-raster som innebär oändliga möjligheter för premiumapplikationer.

HP Indigo HD Imaging System är en banbrytande lösning med skrivhuvuden i HD-kvalitet som fördubblar tryckupplösningen och minskar färgpunkternas storlek med 30 % jämfört med icke-HD-pressar. Tryckpressen levererar tryck i HD-kvalitet med fantastisk skärpa och med maximal jämnhet som vida överstiger normal offsetkvalitet, vilket skapar fördelar vid produktion av exklusiva applikationer.

Det nya FM-rastret är stokastiskt raster som höjer tryckkvaliteten till ytterligare en ny och unik nivå, med bland annat ökad skärpa i detaljerade bilder eller foton och i halvtonstexter samt att det helt eliminerar moirémönster.

Den nya tryckpressen HP Indigo 15K HD levereras och installeras av Visutech i juli.

För mer information, kontakta:

Marius Andressen, Visutech, på +47 922 21 653 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

_______________________________________________

LOS Digital AS började med digitaltryck redan 1993. Företaget investerade kraftigt 1999 och har sedan dess vuxit till att bli ett av Nordens största och ledande digitala tryckerier. Under 2010 fusionerades LOS Digital med Hortensföretaget PrintXpress, och 2011 samlokaliserades verksamheterna i Larvik. För mer information se www.losdigital.no.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg. För mer information se www.visutech.se.

 

Publicerad: 200703

Sommarhälsning från Visutech

Summer 2020

Sommaren har nu äntligen kommit och vi ser tillbaka på en ovanlig vår, där anpassning till den verklighet vi befinner oss i har fått ske, och en ny transformation är påbörjad. Förändringarna som Corona-pandemin har medfört har påverkat oss alla både på jobbet och i våra privata liv.

Vi önskar dig en riktigt skön sommar med tid för avkoppling och återhämtning!

Visutech service och support

Även ett år som detta är det viktigt att vi också under semesterperioden bibehåller en kontinuerligt bra service. Öppettiderna och responstiden för Visutech Remote Support  är samma som vanligt.

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service ska du i första hand alltid kontakta Visutech Remote Support via Visutech Service App som finns installerad på pressdatorn. I andra hand ska du kontakta Visutech OPC som hjälper dig och förmedlar ärendet vidare till Visutech Remote Support.

Visutech Service App:

  1. 1. Gör en felanmälan via appen som finns installerad på pressdatorn.
  2. 2. En tekniker från Visutech Remote Support kontaktar er och påbörjar direkt felsökning på distans.
  3. 3. Om felet inte kan lösas på distans av tilldelas ärendet en servicetekniker som fortsätter arbetet ute på plats.

Visutech OPC

Telefon: +46 31 743 41 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med somriga hälsningar,
Visutech

Publicerad: 200630
 

 

Summer greetings from Visutech

Summer 2020

Summer has finally arrived, and we look back on an unusual spring, when adaptation to the reality we are in has been made, and a new transformation is on the rise. The changes the corona pandemic has brought has impacted us all both at work and in our private lives.

We wish you a great summer with time for rest and recreation!

Visutech service and support

Even, or especially, a year like this, it is important that we maintain a continuous high-quality service also during the holiday season. The hours and response times for Visutech Remote Support are the same as usual.

In order to give you the best possible service, you should always contact Visutech Remote Support via the Visutech Service App, installed on the press computer. As a second-hand option, you will contact Visutech OPC, who will assist you and forward the issue to the Visutech Remote Support.

Visutech Service App:

1. Report an issue via the Visutech Service App installed on the press computer
2. A technician from Visutech Remote Support will contact you and immediately start remote troubleshooting.
3. If the problem cannot be resolved remotely, a service engineer is allocated to the case and will continue the work on site.

Visutech OPC

Phone: +46 31 743 41 01
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

With sunny and warm regards,
Visutech

Published: 200630

Markbladet Digitaltryck visar på stark framåtanda

– först i Norden med en HP Indigo 12000 HD.


Markbladet digitaltryck & printshop ligger bakom sajten Fotoklok, en av Sveriges främsta e-handelssajter för fotoapplikationer, och lanserade nyligen även appen Remoment där användaren kan skapa fotoböcker automatiskt utifrån smarta algoritmer direkt i sin telefon.

Två HP Indigo-pressar för fotoboksproduktion

För sin produktion av fotoböcker har Markbladet Digitaltryck sedan tidigare två HP Indigo digitala tryckpressar i SRA3-format, men växlar nu upp i både format och kvalitet. Den nya digitala offsetpressen i B2-format skapar möjligheter för Markbladet Digitaltryck till att utveckla sitt utbud av fotoapplikationer till fler format och även till att höja den redan mycket höga tryckkvaliteten.

Uppgradering med nya HP Indigo 15K HD-funktioner

Under våren lanserade HP den nya modellen HP Indigo 15K HD och Markbladet Digitaltrycks HP Indigo 12000 HD kommer att uppgraderas med de nya funktionerna. Tryckpressen levereras och installeras av Visutech i slutet av sommaren.

Mjukare tonövergångar med sju färger

Tryckpressen är utrustad med sju färgverk och genom att komplettera processfärgerna CMYK med Light Cyan och Light Magenta uppnås en förbättrad bild med mjukare tonövergångar och mer mättade färger.
Den extra färgen Light Light Black kan användas tillsammans med vanlig svart i tvåfärgstryck för svartvita monokroma fotografier och gör gråtonernas övergångar mjukare vilket förbättrar kvaliteten på trycket.

Tryck i HD-kvalitet

HP Indigo HD Imaging System är en banbrytande lösning med skrivhuvuden i HD-kvalitet som fördubblar tryckupplösningen och minskar färgpunkternas storlek med 30 % jämfört med icke-HD-pressar. Tack vare denna lösning levererar pressen tryck i HD-kvalitet med fantastisk skärpa och med maximal jämnhet. Tryckresultatet överstiger normal offsetkvalitet och skapar verkligen fördelar vid produktion av fotoapplikationer.

Flera raster

Med en HP Indigo digital HD-press finns möjligheten att välja mellan flera raster med olika täthet (175, 220, 250, 290 LPI, HMF-200), för att anpassa trycket efter applikationens förutsättningar. 
En av funktionerna som kommer med uppgraderingen av tryckpressen är ett nytt stokastiska FM-raster. Det nya rastret höjer tryckkvaliteten till en helt ny och enastående nivå, med bland annat ökad skärpa i detaljerade bilder eller foton och i halvtonstexter samt att det helt eliminerar moirémönster.

För mer information, kontakta:

Johan Gustafsson, Visutech, på +46 (0)705 50 05 74 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg. För mer information se www.visutech.se.

 

Publicerad: 200608