LOS Digital AS satsar på digital förädling med Scodix och uppgraderar den digitala offsetpressen till en HP Indigo 12000.


LOS Digital AS i Larvik, Vestfold, ligger gärna i framkant när det kommer till teknik och utrustning och har därför en av de modernaste och mest uppdaterade maskinparkerna i Nordeuropa. Efter den senaste investeringen i en Scodix Ultra 101 och uppgraderingen av tryckpressen till en HP Indigo 12000 är möjligheterna i det närmaste obegränsade. Allt för att kunderna ska få det perfekta slutresultatet med så kort leveranstid som möjligt oavsett var i Skandinavien kunden befinner sig.

Scodix Ultra 101 – digital förädling med partiell lack och folieringLD-Scodix-Apps

Med den nya Scodix Ultra 101 kan LOS Digital erbjuda nya applikationer med mer exklusiv touch. Den unika Scodix-tekniken med polymerer och folie ger stora möjligheter att differentiera sig på marknaden.

– Det blir allt viktigare att kunna tillhandahålla kunderna ett mervärde till trycket, att kunna sticka ut och erbjuda produkter som få eller inga andra kan erbjuda, säger Eirik M. Andersen, VD på LOS Digital.

– Med en Scodix i huset kan vi, i dialog med en kund, utveckla och skapa unika designlösningar som verkligen sticker ut. Det visuella budskapet ger kunden ett stort mervärde och det skapar möjlighet för både kunden och oss att göra en större vinst, fortsätter Eirik.

HP Indigo 12000 – Digitaltryck med sex färgverk i B2-fomat

En uppgradering av den digitala B2-tryckpressen till HP Indigo 12000 innebär en kvalitetshöjning med fler färgverk som öppnar upp för nya applikationsmöjligheter med specialfärger samt ett större och mer mångsidigt utbud av tryckmaterial.

Med primer i ett av de sex färgverken kan LOS Digital erbjuda fler obestrukna papper och med vit färg i tryckpressen möjliggörs kreativa designlösningar på färgade papper och transparenta material. Ett extra färgverk kan också användas för Light Light Black som gör gråtonade övergångar mjukare vilket ytterligare förbättrar högkvalitativa bilder.

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg besitter offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar såsom låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata.

Exklusiva förpackningar och fortsatt samarbete med Visutech

– Vi vill jobba mer mot förpackningsmarknaden och producera exklusiva produkter, i mindre upplagor, med variabeldata och personalisering. Den totala höga kvaliteten på trycksakerna som vi på LOS Digital nu kan leverera är det ingen annan som kan erbjuda, säger Eirik.

– Vi ser också att samarbetet med Visutech och HP har långt mer större potential än vad vi tidigare sett. Och med Dscoop i ryggen ger det oss en god inblick i de enorma möjligheter som finns i HP:s värld. Vi ser förväntansfullt och med spänning fram emot att se vad för resultat de nya investeringarna vill ge oss, på såväl kort som lång sikt, avslutar Eirik förhoppningsfullt.

För mer information, kontakta:

Marius Andressen, Visutech, på +47 922 21 653 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

LOS Digital AS började med digitaltryck redan 1993. Företaget investerade kraftigt 1999 och har sedan dess har vuxit till att bli ett av Nordens största och ledande digitala tryckerier. Under 2010 fusionerades LOS Digital med Hortensföretaget PrintXpress, och 2011 samlokaliserades verksamheterna i Larvik. För mer information se www.losdigital.no.

 


LOS Digital AS invests in digital enhancement with Scodix and upgrades the digital offset press to an HP Indigo 12000.

LOS Digital AS in Larvik, Vestfold, likes to be at the forefront when it comes to technology and equipment and therefore has one of the most modern and updated machinery in Northern Europe. After the latest investment in a Scodix Ultra 101 and the upgrade of the printing press to an HP Indigo 12000, the possibilities are virtually unlimited. All this in order for the customers to get the perfect end result with as short a delivery time as possible, regardless of where in Scandinavia the customer is located.

Scodix Ultra 101 – digital enhancement with embossing and foil capabilities

LD-Scodix-AppsWith the new Scodix Ultra 101, LOS Digital can offer new applications with a more exclusive touch. The unique Scodix technology with polymers and foil provides great opportunities to stand out on the market.

“It is increasingly becoming more important to be able to contribute added value to the print, and to stand out by offering products that few or no one else can offer” says Eirik M. Andersen, CEO of LOS Digital.

“With a Scodix in the house, we can, in collaboration with a customer, develop and create unique design solutions that really stand out. The visual message gives the customer significant added value and it enables both the customer and us to make a greater profit” Eirik continues.

HP Indigo 12000 – digital printing with six color in B2 format

Upgrading the digital B2 printing press to an HP Indigo 12000 will result in a quality boost with more color stations that enables new application possibilities with special inks as well as a wider and more versatile media range.

Using one of the ink stations for primer, LOS Digital can offer a wider range of uncoated paper, and with white color in the printing press creative design solutions for colored paper and transparent materials are made possible. An additional color station can also be used for Light Light Black to enhance color and black & white photo quality with accurate colors, smooth highlights, and no rosettes in dark areas.

HP Indigo digital printing technology with liquid ink holds the high productivity and quality of offset printing, but also all the advantages of digital printing such as low start-up costs, high flexibility and all the possibilities with variable data.

High-end packaging and further cooperation with Visutech

“We want to enter the packaging market and produce high-end products, in smaller editions, with variable data and personalization. No one else can offer the consistently high quality of the printing applications that we at LOS Digital delivers” says Eirik.

“We also find that the cooperation with Visutech and HP has far more potential than we have seen before. And with Dscoop in the back, it gives us a good insight into the huge opportunities that exist in HP's world. We look forward expectantly and with excitement to see what results the new investments will give us, in the short and long term” Eirik hopefully concludes.

For more information, please contact:  

Marius Andressen, Visutech, at +47 922 21 653 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

_______________________________________________

LOS Digital AS started with digital printing already in 1993. The company made major investments in 1999 and has since then become one of the largest and leading digital printing companies in the Nordic region. In 2010, LOS Digital merged with the Hortens-based PrintXpress, and in 2011 the operations were co-located in Larvik. For more information, see www.losdigital.no.

 

Publicerad: 190705