Kuvaverkko i Helsingfors effektiviserade fotoproduktionen med en HP Indigo 7900.


Kuvaverkko Oy är Finlands största fotoföretag och ordnar årligen över 400 000 porträttfotograferingar, främst för daghem, skolor, idrottsföreningar och företag. För att öka kapaciteten investerade Kuvaverkko i en HP Indigo 7900 digital press, som levererades och installerades av Visutech i början av året. Med den nya HP Indigo digitala tryckpressen, som ersätter silverhalid-utrustning, har Kuvaverkko kunnat effektivisera produktionen utan att göra avkall på kvaliteten samt breddat applikationsmöjligheterna.

HP Indigo-tekniken gör det möjligt för Kuvaverkko att producera produkter med samma höga fotokvalitet som kunderna är vana vid men samtidigt även ta del av digitaltryckets fördelar med snabba ledtider och stor flexibilitet.

Kuvaverkkos HP Indigo 7900 är utrustad med sju färgverk och genom att komplettera processfärgerna CMYK med Light Cyan och Light Magenta uppnås en förbättrad bild med mjukare tonövergångar och mättade färger. Dessutom blir vitt helt vitt nu, istället för att vara ljusgrått som tidigare. De tryckta fotografierna får ett fotorealistiskt utseende och av högre kvalitet än traditionellt framkallade fotografier. Den extra färgen Light Light Black kan användas tillsammans med vanlig svart i tvåfärgstryck för svartvita monokroma fotografier och gör gråtonernas övergångar mjukare och förbättrar kvaliteten på trycket.

Med HP Indigo kan Kuvaverkko erbjuda sina kunder snabbare leveranstider och det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, vilket är resultatet av en trimmad produktionsprocess och förbättrad kostnadsstruktur. Den ökade produktionskapaciteten med HP Indigo jämfört med tidigare fotolabb har bidragit till en minskning av såväl antalet arbetsskift som extrapersonal under högsäsong.

- Bildkvaliteten är högre och produktionshastigheten har fördubblats sedan vår HP Indigo 7900 installerades. Och vi sparar 70 % i arbetskraftskostnader, berättar Petri Karjalainen, VD på Kuvaverkko.

Med en HP Indigo är urvalet av möjliga tryckmaterial enormt vilket ger Kuvaverkko möjlighet att erbjuda ett bredare utbud och en större variation av fotorelaterade produkter. Det skapar i sin tur nya möjligheter och värden för Kuvaverkkos kunder.

Den nya tryckpressen är också en vinst för miljön. Transformationen från traditionell fotoproduktion med silverhalid till HP Indigo digitalt offsettryck minskar användningen av farliga kemikalier i produktionen radikalt.

- HP Indigo skapar inget farligt silverhalid-avfall så vår produktionsmiljö är miljövänligare nu och samtidigt som vi minskar avfallet sparar vi också pengar. Vi sparar cirka 60 000 euro per år i minskade kostnader för omhändertagande av farligt avfall, berättar Petri Karjalainen, VD på Kuvaverkko.

För mer information, kontakta:

Tommi Sahlstén, Visutech, på +358 40 1419551 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Kuvaverkko Oy är ett bolag som grundades år 2000 och ägs av lokala fotostudior. De lokala fotostudior som hör till Kuvaverkko förevigar varje år 400000 barn och ungdomar genom skol-, daghems-, idrotts-, konfirmations- och företagsfotograferingar. Utöver de hundra proffsfotografer som arbetar runt om i Finland har Kuvaverkko 33 fast anställda och 43 säsongsmedarbetare i Sockenbacka i Helsingfors. Kuvaverkko har en omsättning på över 11 miljoner euro.

 


 

Kuvaverkko in Helsinki streamlines the photo production with an HP Indigo 7900.


Kuvaverkko Oy is Finland's largest photo company and annually organizes over 400,000 portrait and group photo shoots, mainly for day care centers, schools, sports associations and companies. To increase capacity, Kuvaverkko invested in an HP Indigo 7900 digital press, which was delivered and installed by Visutech. With the new HP Indigo digital press replacing the silver halide machines, Kuvaverkko has been able to streamline the production without compromising quality, as well as broadening the application possibilities.

HP Indigo technology enables Kuvaverkko to produce products with the same high photo quality that customers are used to, and at the same time take advantage of the all benefits with digital printing, such as faster lead times and great flexibility.

Kuvaverkko’s HP Indigo 7900 is equipped with seven ink stations and by complementing the process colors CMYK with Light Cyan and Light Magenta while printing, an improved image is achieved with softer tones and more saturated colors. In addition, the white is pure white now, instead of being light gray as before. The printed images have a photo-realistic appearance and are of higher quality than traditionally developed photographs. The extra color Light Light Black can be used with ordinary black in two-color printing for black and white monochrome images and smoothing the gray tone gradations and improves the print quality.

As a result of a streamlined production process and improved cost structure, Kuvaverkko can offer their customers faster delivery times and the best price-quality ratio. The increased production capacity with HP Indigo compared to previous photo labs has contributed to a reduction in the number of work shifts as well as in extra staff during peak season.

“The picture quality is higher, and the production speed has doubled since the HP Indigo 7900 was installed. And we are saving 70% in labor costs” says Petri Karjalainen, Managing Director at Kuvaverkko.

With HP Indigo, the selection of possible print materials is huge, giving Kuvaverkko the possibility to offer a wider range and greater variety of photo-related products. This creates new opportunities and adding values for Kuvaverkko's customers.

The new printing press is also a benefit to the environment. The transformation from traditional silver halide photo production to HP Indigo digital offset printing radically reduces the use of hazardous chemicals in production.

“HP Indigo doesn’t create silver halide waste. Our production environment is more environmentally friendly now and we are also saving costs while reducing waste. We save about 60,000 Euro per year in the cost of hazardous waste disposal” says Petri Karjalainen, Managing Director at Kuvaverkko.

For more information, please contact:

Tommi Sahlstén, Visutech +358 40 1419551 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Kuvaverkko Oy is a company established in 2000 by its owners, local photography studios. Every year, the local photography studios that make up Kuvaverkko immortalise 400,000 people through school, daycare, sports, confirmation and business photo shoots. In addition to a hundred professional photographers working around Finland, Kuvaverkko also has 33 permanent and 43 seasonal employees in Helsinki. The turnover is over EUR 11 million.

 


Kuvaverkko virtaviivaistaa valokuvatuotannon HP Indigo 7900:n avulla.


Kuvaverkko Oy on Suomen suurin valokuvausyritys, joka järjestää vuosittain yli 400.000 ihmisen muoto- ja ryhmäkuvaukset, pääasiassa päiväkodeissa, kouluissa, urheiluseuroissa ja yrityksissä. Lisätäkseen tuotantokapasiteettiaan Kuvaverkko investoi alkuvuodesta 2019 HP Indigo 7900 -painokoneeseen, joka toimitettiin ja asennettiin Visutechin toimesta. Uuden painokoneen korvattua entiset hopeahalidi-laitteet, Kuvaverkko on voinut virtaviivaistaa tuotannon tinkimättä kuvanlaadusta, samalla laajentaen tuotevalikoimaa.

HP Indigo -teknologian avulla Kuvaverkko tuottaa valokuvia korkeammalla valokuvalaadulla, kuin mihin asiakkaat ovat tähän asti tottuneet ja samalla nauttii digitaalisuuden hyödyistä, kuten nopeammasta tuotannon läpimenosta ja poikkeuksellisesta joustavuudesta.

Kuvaverkon hankkima HP Indigo 7900 on varustettu seitsemällä väriasemalla sekä Light Cyan- ja Light Magenta-lisäväreillä, jotka täydentävät CMYK-prosessivärien sävyaluetta. Tuloksena on parempi valokuva pehmeämmillä sävyillä ja täydellisimmillä väreillä. HP Indigolla painetut kuvat ovat fotorealistisimpia kuin perinteisin menetelmin kehitetyt kuvat. Tarjolla on myös lisäväri Light Light Black, jota voidaan hyödyntää sekä normaalin mustan ohella kaksivärisessä mustavalkotulostuksessa, että monivärikuvissa pehmentämään harmaasävyliukuja ja parantamaan kuvanlaatua.

Virtaviivaistuneen tuotantoprosessin ja kohentuneen kustannusrakenteen myötä Kuvaverkko voi tarjota asiakkailleen nopeammat toimitukset ja parhaan hinta-laatusuhteen. HP Indigon myötä lisääntynyt tuotantokapasiteetti, verrattuna aiempiin valokuvatulostimiin, on mahdollistanut työvuorojen ja ekstraajien vähentämisen huippusesongin aikaan.

Kuvan laatu on entistä parempi ja tuotantonopeus kaksinkertainen verrattuna aikaisempaan. Lisäksi säästämme henkilökuluissa 70%.” kertoo toimitusjohtaja Petri Karjalainen.

HP Indigon kanssa yhteensopivien materiaalien kirjo on valtava, jonka ansiosta Kuvaverkko voi tarjota laajemman valikoiman valokuvatuotteita. Tästä syntyy uusia mahdollisuuksia ja lisäarvoa Kuvaverkon asiakkaille.

Uusi painokone on myös ympäristöystävällinen. Siirtyminen perinteisestä hopeahalidi-pohjaisesta tuotannosta HP Indigolla tapahtuvaan digitaaliseen offset-painamiseen vähentää Kuvaverkon haitallisten kemikaalien käytön minimiin.

HP Indigo ei tuota hopeahalidi-jätteitä. Nykyinen tuotantoympäristömme on ympäristöystävällisempi ja samalla kun vähennämme jätteitä säästämme myös kustannuksia. Säästämme noin 60.000 € vuosittain haitallisten jätteiden käsittelystä.” sanoo toimitusjohtaja Petri Karjalainen.

Lisätietoja:

Tommi Sahlstén, Visutech, 040 1419551 tai Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Kuvaverkko Oy on paikallisten kuvausliikkeiden vuonna 2000 perustama ja omistama yhtiö. Kuvaverkkoon kuuluvat paikalliset kuvausliikkeet ikuistavat vuosittain 400.000:n lapsuus- ja nuoruusvuodet sekä kaverit ja ryhmät koko Suomessa. Toteutamme koulu-, päiväkoti-, urheilu-, rippi- ja yrityskuvauksia. Sadan ympäri Suomea työskentelevän ammattikuvaajan lisäksi Kuvaverkossa on 33 vakituista ja 43 kausityöntekijää Helsingissä. Liikevaihtomme on yli 11 miljoonaa euroa ja olemme vakavarainen yritys.

 

Publicerad: 190905