LOS Digital växer ytterligare och investerar i ännu en HP Indigo


LOS Digital AS i Larvik upplever en stor tillväxt med både nya och befintliga kunder och har beslutat att utöka sin maskinpark ytterligare med en HP Indigo 7900 med 7 färgstationer, inklusive nyheten HP Indigo ElectroInk Silver som utgör grunden för metalliska färger. LOS Digital kommer också att vara beta-kund i Norge för den nya HP Indigo ElectroInk Premium White. Maskinen levereras av Visutech med en in-line Bourg Booklet Maker.

LOS Digital – ett tryckeri i framkant

LOS Digital ligger gärna i framkant när det kommer till teknik och utrustning och alltid varit tidiga med att investera i nya digitala utskriftslösningar, vare sig det är toner, inkjet eller storformatslösningar. LOS Digitals första HP Indigo 10000 anlände de nya stora lokalerna på Elveveien i Larvik i december 2015. Sedan dess har företaget investerat i annan teknik, men i vintras tog Eirik Andersen, VD på LOS Digital, beslutet att uppgradera sin HP Indigo 10000 till en HP Indigo 12000 (Se tidigare pressmeddelande från Visutech).

Beslutet ledde också till ett nytt intresse av Scodix foliering and tryckförädling, där LOS Digital såg värdet i att kunna erbjuda sina kunder unika tryck och effekter, för att skapa mervärde åt kunderna med exklusiva, unika, och ofta personaliserade effekter, som ingen annan i branschen har möjlighet till.

– På en ständigt föränderlig marknad har vi varit angelägna om att se möjligheter och inte begränsningar. Vi tror starkt på att de investeringar vi gör är rätt och att de kommer få oss att sticka ut på marknaden. Vi kan nu producera ett enormt utbud av tryckt material, och kapaciteten är tillräckligt stor för att kunna växa ytterligare. Jag tror starkt på framtiden, och det är tydligt att vi står i framkant när det gäller produkter, tjänster och kompetens, säger Eirik Andersen, VD på LOS Digital.

Att investera i HP Indigo 7900 med silver – ett enkelt val

Visutech och HP har under en period presenterat och visat upp provtryck av HP Indigo ElectroInk Silver, som redan har funnits en tid till HP Indigos digitala tryckpressar för etikett- och förpackningstryck. Det har varit ett stort intresse från många kunder runt HP Indigo ElectroInk Silver och de möjligheter som detta skapar på en marknad där CMYK inte längre sticker ut, samtidigt som behovet av en enklare och mer kostnadseffektiv process för att skapa trycksaker som väcker uppmärksamhet ökar. LOS Digital intresserade tidigt för möjligheterna med HP Indigo ElectroInk Silver och är nu den tredje HP Indigo-kunden i Norge som införskaffar tekniken.

– Vi har haft vår HP Indigo 10 000, som nyligen uppgraderats till 12 000, i nästan 4 år. Det är en maskin i B2-format, men alla jobb passar inte att produceras i det formatet. När HP Indigo 7900 lanserades med 7 färger, och inte minst med silver, blev valet att investera på nytt lätt. Med vår nya maskin får vi möjlighet att producera unika produkter, med en kvalitet som är oöverträffad och helt automatiserad in-line med vår nya Bourg häftlina, berättar Eirik.

– Vår mångfald av maskiner från olika leverantörer och våra möjligheter skiljer ut oss från alla andra på marknaden. Vi har nu mer eller mindre ”allt” under ett tak. Alla jobb fungerar inte lika bra i alla trycktekniker och därför är vi lyckligt lottade att ha fem olika teknologier att producera 4-färgstryck med. HP Indigo används främst för jobb som kräver högsta kvalitet, utöver alla jobb med specialeffekter som vit, silver och andra metalliska färger, fortsätter Eirik.

– HP Indigo digitala tryckpressar är mycket stabila och det ger oss en stor trygghet i fortsatt investering av HP Indigo-teknologi, avslutar Eirik.

För mer information, kontakta:

Marius Andressen, Visutech, på +47 922 21 653 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

LOS Digital AS började med digitaltryck redan 1993. Företaget investerade kraftigt 1999 och har sedan dess har vuxit till att bli ett av Nordens största och ledande digitala tryckerier. Under 2010 fusionerades LOS Digital med Hortensföretaget PrintXpress, och 2011 samlokaliserades verksamheterna i Larvik.
För mer information se www.losdigital.no.

 


LOS Digital is growing further and investing in yet another HP Indigo!


LOS Digital AS in Larvik is experiencing great growth with both new and existing customers and has decided to expand its machinery further with an HP Indigo 7900 with 7 color stations, including the new HP Indigo ElectroInk Silver, which forms the basis for metallic colors. LOS Digital will also be a beta customer in Norway for the new HP Indigo ElectroInk Premium White. The machine is supplied by Visutech with an in-line Bourg Booklet Maker.

LOS Digital - a printing company at the forefront

LOS Digital likes to be at the forefront when it comes to technology and equipment and has always been early in investing in new digital printing solutions, be it toner, inkjet or large format solutions. LOS Digital's first HP Indigo 10000 arrived at the new large premises on Elveveien in Larvik in December 2015. Since then, the company has invested in other technology, but last winter Eirik Andersen, CEO of LOS Digital, decided to upgrade the HP Indigo 10000 to an HP Indigo 12000. (See previous press release from Visutech)

The decision also led to a new interest in Scodix foil and print enhancement, where LOS Digital saw the opportunity to create unique prints and effects, enabling the ability to offer customers added value with exclusive, unique, and often personalized effects like no one else in the industry.

“In an ever-changing market, we have been keen to see opportunities and not limitations. We strongly believe that the investments we make are right and that they will make us stand out in the market. We can now produce a huge range of printed material, and the capacity is large enough to grow further. I believe strongly in the future, and it is clear that we are at the forefront when it comes to products, services and expertise” says Eirik Andersen, CEO of LOS Digital.

Investing in the HP Indigo 7900 with silver - an easy choice

Visutech and HP have for some time shown print samples of HP Indigo ElectroInk Silver, a special ink that since last year already has been available for HP Indigo's label and packaging digital presses. Many customers have shown great interest in HP Indigo ElectroInk Silver and the opportunities it creates in a market where CMYK no longer stands out, while the need is increasing for a simpler and more cost-effective process to create print applications that attract attention. LOS Digital was early in showing interest in the possibilities with HP Indigo ElectroInk Silver and is now the third HP Indigo customer in Norway to acquire the ElectroInk Silver technology.

“We have had our HP Indigo 10000, recently upgraded to 12000, for almost 4 years. It is a B2 format printing press, but not all jobs are suitable to be produced in that format. When the HP Indigo 7900 was launched with 7 colors, and not least with silver, the choice to reinvest was easy. With our new machine we will have the opportunity to produce unique products, with a quality that is unmatched and fully automated in-line with our new Bourg stich line” Eirik says.

“Our variety of machines from different suppliers and our opportunities stand out from everyone else on the market. We now have more or less "everything" under one roof. All jobs do not work equally well in all printing techniques and therefore we are fortunate to have five different technologies to produce 4-color printing. HP Indigo is mainly used for jobs that require the highest quality, in addition to all jobs with special effects such as white, silver and other metallic colors” Eirik continues.

“HP Indigo digital printing presses are very stable, and this gives us great confidence in the continued investment of HP Indigo technology” Eirik concludes.

For more information, please contact:  

Marius Andressen, Visutech, at +47 922 21 653 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 _______________________________________________

LOS Digital AS started with digital printing already in 1993. The company made major investments in 1999 and has since then become one of the largest and leading digital printing companies in the Nordic region. In 2010, LOS Digital merged with the Hortens-based PrintXpress, and in 2011 the operations were co-located in Larvik. For more information, see www.losdigital.no.

 

Publicerad: 191003