Flisa Trykkeri investerar i en HP Indigo 7900

– ser fram emot nya möjligheter med metalliska färger.


Flisa Trykkeri är ett väletablerat tryckeri och har verksamhet i Flisa och Elverum i Solør. På Flisa Trykkeri värdesätts yrkesstoltheten högt och det tillsammans med ett leende och ett gott skratt utgör själva essensen av företaget. För Flisa är kundrelationen viktig och fokus är att kunna erbjuda de bästa lösningarna för sina kunder. Den nya HP Indigo 7900, som levererades och installerades av Visutech i början av året, är utrustad med sju färgstationer vilket öppnar upp för nya applikationsmöjligheter med specialfärger, däribland nyheten silverfärg.

HP Indigo – Digitaltryck med hög offsetkvalitet

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata.

Den nya HP Indigo 7900 är utrustad med sju färgstationer vilket öppnar upp för nya applikationsmöjligheter med specialfärger, däribland nyheten silverfärg. Med fler färgstationer i tryckpressen skapas möjlighet till kreativa applikationer med specialeffekter som väcker uppmärksamhet och som sticker ut i mängden. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.per otto web

– Vår gamla HP Indigo 5500 var 12 år och när vi fick ett bra erbjudande från Visutech på en ny tryckpress slog vi till. Den nya pressen är en än mer stabil maskin, med större kapacitet och högre produktivitet, säger Per-Otto Sletten, VD, Flisa Trykkeri.

Spännande möjligheter med metalliska färger

Med nyheten HP Indigo ElectroInk Silver kan Flisa producera högkvalitativa tryck med metallfärg. Möjligheten att trycka metallfärger är en unik HP Indigo-funktion i den digitala tryckvärlden. HP Indigo Silver möjliggör inte bara silver utan ett brett utbud av metallfärger genom att helt enkelt och i en enda process trycka CMYK ovanpå silverlagret. Det gör att Flisa kan erbjuda exklusiv design av högt värde, samtidigt som de sparar in på kostsamt metallmaterial.

Vit färg och tryck på kartong

Med HP Indigo ElectroInk Premium White i tryckpressen kan Flisa trycka på ett mer mångsidigt och varierat utbud av tryckmaterial, till exempel färgade papper, plast och transparenta material. Den nya tryckpressen klarar även av att trycka på tjockt material, upp till 450 gsm, vilket ger Flisa möjlighet att erbjuda sina kunder digitaltryckt förpackningsproduktion.

För mer information, kontakta:

Marius Andressen, Visutech, på +47 922 21 653 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Flisa Trykkeri har 35 anställda och arbetar med design, stortformat, offset- och digitaltryck. Omsättningen är 65 miljoner NOK med en vinstmarginal på 8% före skatt. Företaget grundades 1913 och har kontinuerligt arbetat med att förändra organisationen och ta del av de nya möjligheter som finns med ny teknik. För mer information se www.flisatrykkeri.no.

Visutech är verksamt sedan 1988 och har en stark position som helhetsleverantör av digitala lösningar för den grafiska branschen i Norden. Visutech är HP Indigos partner i Norden sedan lanseringen 1994. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg. För mer information se www.visutech.se.

 

Publicerad: 200323

 

Flisa Trykkeri investerer i en HP Indigo 7900 digital offsetpress

– ser fram til nye muligheter med metalliske farger.


Flisa Trykkeri er et veletablert trykkeri og driver sin virksomhet på Flisa i Solør og i Elverum. På Flisa Trykkeri verdsettes yrkesstoltheten høyt og det, sammen med et smil og en god latter, utgjør selve essensen av bedriften. For Flisa er kunderelasjonen viktig og fokus er å tilby kundene sine de beste løsningene. Den nye HP Indigo 7900, som ble levert og installert av Visutech i begynnelsen av året, er utstyrt med sju fargestasjoner hvilket åpner for nye applikasjonsmuligheter med spesialfarger, blandt annet nyheten sølvfarge.

HP Indigo – Digitaltrykk med høy offsetkvalitet

HP Indigos digitale trykketeknologi med flytende offsetfarge har offsettrykkets høye produktivitet og kvalitet, men i tillegg har den også digitaltrykkets alle fordeler som lave oppstartskostnader, høy fleksibilitet og alle muligheter med variabel data.

Den nye HP Indigo 7900 er utstyrt med sju fargestasjoner hvilket åpner for nye applikasjonsmuligheter med spesialfarger, blandt annet nyheten sølvfarge. Med flere fargestasjoner i trykkpressen skapes mulighet til kreative applikasjoner med spesialeffekter som vekker oppmerksomhet og skiller seg ut i mengden. HP Indigo er ledende i utviklingen av digitale trykkfarger og tilbyr den største variasjonen i utvalget av spesialfarger. per otto web

– Vår gamle HP Indigo 5500 var 12 år og når vi fikk et bra tilbud fra Visutech på en ny trykkpresse slo vi til. Den nye pressen er en enda mer stabil maskin, med større kapasitet og større produktivitet, sier Per-Otto Sletten, Daglig leder, Flisa Trykkeri.

Spennende muligheter med metalliske farger

Med nyheten HP Indigo ElectroInk Silver kan Flisa produsere høykvalitativt trykk med metallfarge. Muligheten til å trykke metallfarger er en unik HP Indigo-funksjon i den digitale trykkverden. HP Indigo Silver gir mulighet ikke bare til sølv, men et bredt utvalg av metallfarger gjennom å helt enkelt, og i en eneste prosess, trykke CMYK ovenpå sølvlaget. Det gjør at Flisa kan tilby eksklusiv og verdifull design, samtidig som de sparer inn på kostbart metallmaterial.

Hvit farge og trykk på kartong

Med HP Indigo ElectroInk Premium White i trykkpressen kan Flisa trykke på et mer allsidig og variert utvalg av trykkmaterialer, for eksempel farget papir, plast og gjennomsiktige materialer. Den nye trykkpressen kan også trykke på tykt material, opp til 450 gsm, noe som gir Flisa mulighet til å tilby kundene sine digitaltrykte emballasjeprodukter.

For mer informasjon, kontakt:

Marius Andressen, Visutech, på +47 922 21 653 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Flisa Trykkeri har 35 ansatte og jobber med design, Storformat, offset og digitaltrykk. Omsetningen er på 65 mill kr med en overskuddsgrad på 8% før skatt. Bedriften ble etablert I 1913 og har kontinuerlig jobbet med å endring av organisasjon og grepet de nye mulighetene som finnes ved ny teknologi. För mer information se www.flisatrykkeri.no.

Visutech ble etablert 1988 og har en sterk posisjon som helhetsleverandør av digitale løsninger for den grafiske bransjen i Norden. Visutech er HP Indigos partner i Norden siden lanseringen i 1994. Virkesomheten drives i Sverige, Norge, Danmark og Finland med huvedkontor i Göteborg. For mer informasjon se www.visutech.se.

 

Publicerad: 200323

 

Flisa Trykkeri invests in an HP Indigo 7900 digital offset press

– looking forward to new possibilities with metallic colours.


Flisa Trykkeri is a well-established printer with operations in Flisa and Elverum in the district of Solør, in Norway. Flisa Trykkeri highly values pride in their work, and that along with a smile and a good laugh forms the very essence of the company. Customer relations are important to Flisa, and their focus is on being able to offer customers the best solutions. The new HP Indigo 7900, delivered and installed by Visutech at the beginning of the year, is equipped with seven ink stations, which opens up new opportunities for applications with special colours, among them the new silver colour.

HP Indigo - Digital Printing with High Offset Quality

HP Indigo’s digital printing technology with flowing offset colour offers the high productivity and quality of the offset printer, but it also has all the benefits of digital printing, such as low start-up costs, high flexibility and all the possibilities that variable data offer.

The new HP Indigo 7900 is equipped with seven ink stations, which opens up new opportunities for applications with special inks, among them the new silver ink. Having several ink stations in the printing press allows for creative applications with special effects that attract attention, and which stand out from the crowd. HP Indigo is leading development within digital printing and offers the greatest variation in the selection of special colours. per otto web

“Our old HP Indigo 5500 was 12 years old, and when we got a good offer from Visutech for a new printing press, we went for it. The new press is an even sturdier machine with greater capacity and a higher level of productivity,”  says Per-Otto Sletten, CEO of Flisa Trykkeri. 

Exciting Opportunities with Metallic Colours

With the new HP Indigo ElectroInk Silver, Flisa can produce high-quality prints with metallic colours. The possibility of printing in metal colours is a unique HP Indigo function in the world of digital printing. Not only does HP Indigo Silver allow for silver, but a wide range of metallic colours by quite simply and in a single process printing CMYK on top of the silver layer. This means that Flisa can offer exclusive, high-value designs while at the same time saving on costly metal material.

White Ink and Printing on Cartons

With HP Indigo ElectroInk Premium White in the printing press, Flisa can print a more multifaceted and varied range of printed materials, e.g., coloured paper, plastic and transparent material. The new printing press can even handle printing on thick material, up to 450 gsm, which gives Flisa the means of offering its customers the production of digitally printed packaging.

For more information, please contact:

Marius Andressen, Visutech, on +47 922 21 653 or Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Flisa Trykkeri has 35 employees and works with design, wide-format (oversize), offset and digital printing. Net sales are NOK 65 million with a net profit level of 8% before tax. The enterprise was founded in 1913 and has continually worked with changing the organisation, and it has grasped at the new opportunities that new technology offers.
For more information, please see www.flisatrykkeri.no.

Visutech has been active since 1988 and has a strong position as a comprehensive supplier of digital solutions for the graphic industry in the Nordic region. Visutech has been HP Indigo’s partner in the Nordic countries since its launch in 1994. The business has operations in Sweden, Norway, Denmark and Finland with its main office located in Gothenburg, Sweden.
For more information, please see www.visutech.se.