Bra början på (Pre-)Drupa-året


Visutech visade en stark inledning på året, det år som vi alla trodde skulle vara ett Drupa-år. Flera affärer tecknades och nya tryckpressar installerades. Här är kan ni läsa om några av dem.

Märkas

Runt årsskiftet installerade vi en ny HP Indigo 6900 hos Märkas och under våren tillkommer en ABG Digicon S3. Den nya tryckpressen ersätter deras fem år äldre HP Indigo 6800. De främsta anledningarna till bytet var för att få en ny och snabbare RIP, möjligheterna med HP ElectroInk Silver och för att ha en likadan tryckpress som Eson Pac, vilka ingår i samma koncern.

Mariehamns tryckeri

Med den nya HP Indigo 7900 dubblar Mariehamns tryckeri sin digitala offsetkapacitet. De har sedan många år haft HP Indigo som ett komplement till offset, och har noterat trenden att kunderna allt oftare efterfrågar mindre, men fler upplagor. Den nya tryckpressen gör det möjligt för Mariehamn att flytta över mer volym till den digitala produktionen.  

Backman Info

Den nyinköpta HP Indigo 5600 är Backmans femte HP Indigo i ordningen. Den nya tryckpressen ersätter en äldre maskin som Backman har haft i produktion sedan 2006 och som har hunnit producera närmare 80 000 000 impressions.

Flisa Trykkeri

Den nya HP Indigo 7900 ersätter en 12 år gammal HP Indigo 5500. Den nya pressen är en än mer stabil maskin, med större kapacitet och högre produktivitet, säger Per-Otto Sletten, VD, Flisa Trykkeri.
Läs mer om Flisas nyinvestering i separat artikel.

 


 

Great start to the (Pre-) Drupa year.


Visutech showed a strong start to the year, the year we all thought would be a Drupa year. Several deals were signed, and new printing presses were installed. You can read about some of them here.

Märkas

In the beginning of this year an HP Indigo 6900 was installed in the facility of Märkas, a company within the Eson Pac group, and during the spring an ABG Digicon S3 will be added to run along with it. The new printing press replaces their five-year-old HP Indigo 6800. The main reasons for the purchase were to get a new and faster RIP, the possibilities with HP ElectroInk Silver and to have an identical press to the one that Eson Pac purchased at Labelexpo.  

Mariehamns tryckeri

With the new HP Indigo 7900, Mariehamns tryckeri doubles its digital offset capacity. They have had HP Indigo technology for many years as a complement to offset and have noticed the trend that customers are increasingly demanding shorter, but more jobs. The new printing press enables Mariehamn to transfer more volume to digital production.

Backman Info

The newly purchased HP Indigo 5600 is Backman's fifth HP Indigo digital press. The new press replaces an older HP Indigo that Backman has had in production since 2006 and which has been able to produce nearly 80,000,000 impressions.

Flisa Trykkeri

The new HP Indigo 7900 replaces a 12-year-old HP Indigo 5500. The new press is an even more stable machine, with greater capacity and higher productivity, says Per-Otto Sletten, CEO, Flisa Trykkeri.

Read more about Flisa's new investment in a separate article.