Billes storsatsar och investerar i en HP Indigo 100K, en HP Indigo 7eco tillsammans med en In-Line Bourg Booklet Maker.

– Nordens första HP Indigo 100K och HP Indigo 7eco på samma gång och plats.


Billes Tryckeri i Mölndal visar med kraft att de tror på det tryckta budskapet. Och det digitala. Och framförallt visar de sitt förtroende för HP Indigos digitala tryckteknologi när de nu investerar i en HP Indigo 100K och en HP Indigo 7eco. Därtill också en In-Line Bourg Booklet Maker från C.P. Bourg. 

Billes-tryckeri-web
Niklas Bille, VD på Billes, tar i hand med Patrik Agblad, säljare på Visutech, tillsammans med Fredrik Bille, vice VD på Billes.

– Vi på Billes har stort förtroende för HP Indigo som är marknadsledande inom digital tryckteknologi, samt leverantören Visutech som vi har mycket god erfarenhet av. Det är för att öka produktiviteten och vår digitala kapacitet som vi nu investerar i två nya tryckpressar, berättar Niklas Bille, VD och ägare av Billes tryckeri. 

En kombination av lägre kostnader tack vare låga körkostnader och att samtidigt öka den digitala kapaciteten med upp till 50 % var viktigt och avgörande för Billes Tryckeri.

Den nya HP Indigo 100K är en verklig produktionsmaskin och med 6000 ark per timme är det världens mest produktiva digitala B2-tryckpress. Tack vare funktioner som Auto Pallet Replacement System och Continuous Color Calibration kan man i teorin producera nonstop. Funktionen Continuous Color Calibration gör att trycket håller sig stabilt genom hela upplagan och den nya Gripper-to-Gripper-lösningen för pappersmatning ger en extremt bra registrering och stabil produktion.

EPM-funktionen hos den nya generationen av HP Indigo-pressar är förfinad och på en helt ny nivå, mycket tack vare ny laser. EPM står för Enhanced Productivity Mode och innebär att man trycker med tre färger istället för fyra, endast CMY används. Billes kan se fram emot att trycka en betydande del av deras volymer i EPM, vilket är både snabbare och mer kostnadseffektivt för Billes.

HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.

– Vi nöjer oss inte med annat än högsta tänkbara tryckkvalitet och därför är valet av att fortsätta med HP Indigo en självklarhet. Vi ser fram emot leveranserna från Visutech i sommar, avslutar Niklas.

Efter sommarens leveranser kommer Billes digitala maskinpark bestå av en HP Indigo 100K, som trycker i B2-format, den nya HP Indigo 7eco utrustad med fem färgverk samt en HP Indigo 7900 som är utrustad med sju färgverk. På efterbehandlingssidan kommer Billes ha två In-Line Bourg Booklet Maker för digital efterbehandling. 

För mer information, kontakta:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Billes Tryckeri ägs och drivs av familjen Bille sedan mer än 50 år och är inne på tredje generationen med bröderna Niklas och Fredrik Bille. Billes är idag ett av Sveriges mest miljöanpassade tryckerier. Koncernen omsätter 220 miljoner kronor och sysselsätter 120 personer. För mer information se www.billes.se.

Publicerad: 2021-05-24
 

ENGLISH

Billes shows confidence and is investing in an HP Indigo 100K, an HP Indigo 7eco along with an In-Line Bourg Booklet Maker.

– The first HP Indigo 100K and HP Indigo 7eco in the Nordics at the same time and in the same place.


Billes Printing-house in Mölndal is showing with full effect that they believe in the power of the printed message. And in the digital one. And above all they are showing their confidence in HP Indigos digital printing technology by investing in a HP Indigo 100K and a HP Indigo 7eco. And also an In-Line Bourg Booklet Maker from C.P. Bourg.

Billes-tryckeri-web
Niklas Bille, CEO at Billes, shaking hands with Patrik Agblad, sales representative for Visutech, together with Fredrik Bille, Vice President of Billes.

“At Billes we have great confidence in HP Indigo as the market leader in digital printing technology, as well as in the supplier Visutech who we’ve had great previous experience with. The reason we’re investing in two new printing presses is to increase productivity and our digital capacity,” says Niklas Bille, CEO and owner of Billes Printing-house.

A combination of lower costs due to cheaper operating costs while at the same time increasing digital capacity by 50% was important and decisive for Billes Printing-house.

The new HP Indigo 100K is a real work horse, and with 6000 sheets per hour it is the world’s most productive digital B2 printing press. Thanks to functionality such as Auto Pallet Replacement System and Continuous Color Calibration, production can in theory be kept up nonstop. The functionality of Continuous Color Calibration ensure the print stays stable throughout the issue and the new Gripper-to-Gripper solution for paper feeding results in extremely powerful registration and stable production.

The EPM functionality of the new generation of HP Indigo printers are refined and on an entirely new level, mainly due to a new type of laser. EPM stands for Enhanced Productivity Mode and means printing with three colors instead of four, using only CMY. Billes can look forward to printing a significant share of its total volume in EPM, which will be both quicker and more cost efficient for them.

HP Indigo’s printing technology using liquid offset ink combines the high productivity rate and quality of offset printing with all the advantages of digital printing, such as low start-up costs, high flexibility and all the opportunities of variable data. HP Indigo is leading development in digital printing colors and offers the greatest range of variation for specialty colors.

“We don’t want to settle for anything other than the best possible printing quality, and that’s why continuing with HP Indigo was the obvious choice. We look forward to the delivery from Visutech this summer,” Niklas concludes.

After this summer’s deliveries Billes digital machine park will consist of a HP Indigo 100k, printing in B2 format, the new HP Indigo 7eco equipped with five ink stations and a HP Indigo 7900 equipped with seven ink stations. For finishing Billes will have two In-Line Bourg Booklet Maker for digital aftertreatment.

For mor information, contact:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Billes Tryckeri has been owned and operated by the Bille family for more than 50 years and is on its third generation with the brothers Niklas and Fredrik Bille. Billes is currently one of Sweden’s most environmentally friendly printing-houses. The company group has a turnover of SEK 220 million and has 120 employees. For more information, visit www.billes.se.

Published: 2021-05-24