BrandFactory dubblar kapaciteten i Göteborg och utökar möjligheterna i Stockholm med två nya HP Indigo.


BrandFactory investerar i två HP Indigo digitala tryckpressar, en till anläggningen i Farsta och en till Kållered, och uppvisar därmed kraft och övertygelse om att HP Indigos digitala tryckteknologi är framtiden. HP Indigos digitala tryckteknologi med flytande offsetfärg har offsettryckets höga produktivitet och kvalitet men innehar också digitaltryckets alla fördelar som låga uppstartskostnader, hög flexibilitet och alla möjligheter med variabeldata.

BrandFactory web
Ett Teams-samtal med David Nordvall, platschef BrandFactory Göteborg, Daniel Redner, Produktion och Projektchef BrandFactory Farsta, och Patrik Agblad, säljare Visutech.

– Kvalitet och hållbarhet med kunden i fokus kommer alltid i första hand för oss på BrandFactory, och vi optimerar det ytterligare nu med de nya HP Indigopressarna som Visutech levererar, berättar Daniel Redner, Produktion & Projektchef på BrandFactory i Farsta där den nya HP Indigo 5900 kommer att installeras.

– Tack vare att vi nu investerar i två nya tryckpressar, en i Farsta och en i Göteborg, säkerställer vi inte bara en genomgående jämn och hög kvalitet på båda produktionsorterna, utan även möjligheten att minska klimatpåverkan genom att kunna producera och leverera från den ort som geografisk ligger närmast slutkunden, förklarar Daniel Redner.

Sju färger innebär många möjligheter med specialfärger och en färgrymd utöver det vanliga

BrandFactory kommer efter installationerna av de nya digitala offsetpressarna ha tillgång till 7-färgstryck och en mängd nya funktioner som erbjuder många kreativa applikationsmöjligheter.

HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger. Med sju färgverk finns det en uppsjö av möjligheter och olika färgval för BrandFactory. En färgrymd utöver det vanliga blir tillgängligt genom tryck med CMYK plus Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) samt simuleringar av PANTONE®-färgskalan som kan göras med hög precision direkt i tryckpressen. De extra färgverken kan också användas till Light Cyan och Light Magenta för att skapa mjukare tonövergångar och mättade färger eller till HP Indigo Digital Matte och HP Indigo Transparent ink för att ge trycket ett extra skydd eller för att skapa partiella effekter.

Med nyinvesteringen kommer också möjligheten att trycka med HP Indigo ElectroInk White, en vit färg som gör att BrandFactory kan erbjuda ett mer mångsidigt och varierat utbud med till exempel färgade papper och transparenta material. Med Thick-substrate-kit installerat kan BrandFactory trycka på material ända upp till 600 micron och funktionen One-shot underlättar vid produktion på plastmaterial.

Fördubblad kapacitet i Göteborg

I Kållered strax utanför Göteborg kommer den andra tryckpressen att installeras och med den höjs produktionskapaciteten med nästan 100 procent. Den kommer att stå i produktion tillsammans med en Bourg Booklet Maker från C.P. Bourg.

– Våra kunder förväntar sig det allra bästa tryckresultatet. Och med erfarenhet från vårt långa samarbete med Visutech och HP Indigo så vet vi att de förväntningarna oftast också överträffas! Så beslutet att fortsätta resan tillsammans med Visutech och satsa vidare mot framtiden med HP Indigo var inte svårt att ta, berättar David Nordvall, platschef BrandFactory i Göteborg.

Visutech levererar och installerar de båda tryckpressarna under sommaren. 

För mer information, kontakta:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

BrandFactory är en totalleverantör av visuell kommunikation, varumärkesprofilering och design för varumärkesägare och butikskedjor. BrandFactory ägs av Lazarus Industriförvaltning AB och har en omsättning på cirka ca 450 miljoner kronor. Bolaget sysselsätter cirka 230 medarbetare i Sverige och Norge samtidigt som de har ett mycket nära samarbete med partnern BrandFactory Danmark. För mer information se www.brandfactory.se.

Publicerad: 2021-06-14
 
 

ENGLISH

BrandFactory doubles capacity in Gothenburg and expands possibilities in Stockholm with two new HP Indigo.


BrandFactory invests in two HP Indigo digital printing presses, one for the facility in Farsta and one for Kållered, showing strength and conviction that HP Indigo's digital printing technology is the future. HP Indigo digital printing technology with liquid offset inks has the high productivity and quality of offset printing, but also has all the advantages of digital printing such as low start-up costs, high flexibility, and all possibilities with variable data.

BrandFactory web
A video call on Teams with David Nordvall, site manager BrandFactory Gothenburg, Daniel Redner, Production and Project Manager BrandFactory Farsta, and Patrik Agblad, Sales Executive Visutech.

“Quality and sustainability, with the customer in focus, always comes first for us at BrandFactory, and we are further optimizing it now with the new HP Indigo presses delivered by Visutech,” says Daniel Redner, Production & Project Manager at BrandFactory in Farsta where the new HP Indigo 5900 will be installed.

“By investing in two new printing presses, one in Farsta and one in Gothenburg, we not only ensure a consistent evenness and high quality in production across both production sites, but also the opportunity to reduce climate impact by being able to produce and deliver from the location geographically closest to the end customer,” Daniel Redner explains.

Seven colors means many possibilities with special inks and a color gammut beyond the ordinary.

After the installations of the new digital offset presses, BrandFactory will have access to 7-color printing and several new functions offering many creative application possibilities.

HP Indigo leads the development in digital inks and offers the greatest variety in the range of special inks. With seven ink stations available, there is a wealth of possibilities and different ink options for BrandFactory. An extended color gamut is enabled by printing with CMYK plus Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) as well as the ability to produce highly accurate PANTONE® emulations on-press. The additional ink stations can also be used for Light Cyan and Light Magenta to the quality of photo printing, with reduced granularity, smoother tone transitions and saturated colors, or for HP Indigo Digital Matte and HP Indigo Transparent ink to provide the print extra protection or to create partial effects.

The new investment also brings the opportunity to print with HP Indigo ElectroInk White, a white ink allowing BrandFactory to offer a more versatile and varied range of print media, such as colored paper and transparent materials. With the Thick-substrate-kit installed, BrandFactory can print on media up to 600 microns and with the One-shot function the printing on plastics is made much easier.

Doubled capacity in Gothenburg

In Kållered just outside Gothenburg, the installation of a new printing press will increase production capacity by almost 100 percent. The printing press will be in production along with a Bourg Booklet Maker from C.P. Bourg.

“Our customers expect the very best printing result. And based on experience from our long collaboration with Visutech and HP Indigo, we know that those expectations are often exceeded! So, the decision to continue the journey together with Visutech and further invest in HP Indigo was not difficult to make,” says David Nordvall, site manager BrandFactory in Gothenburg.

Visutech will deliver and install the two printing presses during the summer of 2021. 

For more information, contact:

Patrik Agblad, Visutech
+46 (0)735 07 67 63
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

BrandFactory is a total supplier of visual communication, brand profiling and design for brand owners and store chains. BrandFactory is owned by Lazarus Industriförvaltning AB and has a turnover of approximately SEK 450 million. The company employs approximately 230 employees in Sweden and Norway, while at the same time working very closely with its partner BrandFactory Danmark. For more information see www.brandfactory.se.

Published: 2021-06-14