Schur Labels nybyggnation står klar i sommar och den digitala produktionskapaciteten utökas med en HP Indigo 6K och en HP Indigo 8K.


Hos Schur går innovation och tradition hand i hand. Att tro på framtiden och att se förändring av tider och förändrade marknadsförhållanden som en möjlighet och inte ett hot har alltid varit Schurs filosofi och styrka. Det visar Schurs långa historia.

Schur är ett av Danmarks äldsta företag och samtidigt förmodligen det äldsta familjeägda förpackningsföretaget i världen - grundat den 2 juni 1846 av Johan Wilhelm Schur. Företaget har just firat sitt 175-årsjubileum som ett familjeägt företag, och samtidigt har femte generationen just lämnat över stafettpinnen till sjätte generationen, så nu är det Hans Christian Schur och Johan Schur som ansvarar för den dagliga ledningen av den internationella koncernen.

Till sommaren står Schur Labels nya produktionslokal i Horsens klar. Det är en ny modern fabrik på 3600 m2 där Schur Labels nu samlar all etikettproduktion under ett tak. I samband med flytten till de nya lokalerna väljer Schur Labels att investera i två nya digitala tryckpressar, en HP Indigo 6K och en HP Indigo 8K. Sedan tidigare har Schur Labels en HP Indigo 5500 och en HP Indigo 6600. Hans Christian Schur, VD, berättar:

– Ett av Schurs kännetecken är investeringsviljan – och det är en av anledningarna till att vi fortfarande är starka efter 175 år. Vi har en tydlig ambition att bli ledande inom tillverkning av etiketter, eftersom detta är ett område som matchar resten av vår produktportfölj mycket bra. Under våren förvärvade vi en av våra huvudkonkurrenter på den danska marknaden, Interket Denmark, och vi utökar även våra produktionsanläggningar i Horsens för att stärka verksamheten. Därför är det helt naturligt för oss att bygga upp genom att investera i den bästa och senaste utrustningen som finns tillgänglig för produktion av etiketter.

De digitala HP Indigo-pressarnas smidighet och snabba omställningstid var avgörande för Schur Labels i valet av ny utrustning. HP Indigo-teknologin skapar möjligheter med många unika lösningar för kunderna med hög kvalitet samtidigt som det är lätt och smidigt att ställa om i produktionen för snabba leveranser.

– För oss är det oerhört viktigt att vi kan ge våra kunder den bästa servicen, samtidigt som vi är stolta över att leverera produkter av högsta kvalitet. De nya maskinerna från HP kan hjälpa oss att uppfylla den önskan och vi ser mycket fram emot att få dem i drift, säger Hans Christian Schur.

prod HPI6K-2
HP Indigo 6K digital press

HP Indigo 6K är den marknadsledande digitala lösningen för etikettproduktion på smalbana och ger hög produktivitet, bred mångsidighet och färghantering i världsklass samt har marknadens största utbud av tryckmaterial, från papper, syntetiskt material till flexibla folier.

prod HPI8K
HP Indigo 8K digital press

HP Indigo 8K är marknadens mest produktiva lösning för etikettproduktion på smalbana, och är utformad för att hantera större och mer krävande jobb. HP Indigo 8K gör det möjligt att flytta tidigare analog produktion till digital och närma sig en fullt ut digital produktion.

De nya tryckpressarna är utrustade med sju färgstationer vilket skapar en mångsidighet och möjliggör en smidig produktion med specialfärger. HP Indigo leder utvecklingen inom digitala tryckfärger och erbjuder den största variationen i utbudet av specialfärger.

De extra färgstationerna kan användas till Silver Ink för högkvalitativa tryck med metallfärg, Premium White för tryck på färgat eller transparent material, Invisible Yellow & Blue för säkerhetstryck, Fade Resistant Yellow & Magenta för hållbara etiketter, till dekorfärger som blandas off-press för den mest exakta och konsekventa färgmatchningen av varumärkesfärger som går att få, eller till Orange, Violett och Grönt (HP IndiChrome Plus) för att tryckas tillsammans med CMYK och få en färgrymd långt utöver det vanliga och simulera PANTONE®-färger med hög precision direkt i tryckpressen.

För mer information, kontakta:

Henrik Dencker, Visutech
+45 53 52 24 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Schur är ett internationellt team av 12 företag som erbjuder förpackningar samt förpacknings- och distributionssystem. Företaget sysselsätter cirka 850 anställda och finns i Danmark, Sverige, Tyskland, Australien och USA. För mer information se www.schur.com.

Publicerad: 2021-07-06
 
 

DANSK

Schur Labels nybyggeri står klar i sommer, og den digitale produktionskapacitet udvides med en HP Indigo 6K og en HP Indigo 8K.

Hos Schur går innovation og tradition hånd i hånd. At tro på fremtiden og at se tidernes skiften og ændrede markedsforhold som en mulighed og ikke en trussel har altid været Schurs filosofi og styrke. Det viser Schurs lange historie.

Schur er en af Danmarks ældste virksomheder og samtidig formentlig den ældste familieejede emballagevirksomhed i verden – grundlagt den 2. juni 1846 af Johan Wilhelm Schur. Virksomheden har netop fejret sit 175-årsjubilæum som familieejet virksomhed, og samtidig har femte generation netop overgivet stafetten til sjette generation, så nu er det Hans Christian Schur og Johan Schur, der har ansvaret for den daglige ledelse af den internationale koncern.

Til sommer står Schur Labels nye produktionslokale i Horsens klar. Det er en ny, moderne fabrik på 3600 m2, hvor Schur Labels nu samler al etiketproduktion under ét tag. I forbindelse med flytningen til de nye lokaler, vælger Schur Labels at investere i to nye digitale trykpresser, en HP Indigo 6K og en HP Indigo 8K. I forvejen har Schur Labels en HP Indigo 5500 og en HP Indigo 6600. Hans Christian Schur, administrerende direktør, fortæller:

- Et af Schurs kendetegn er investeringsviljen – og det er en af årsagerne til, at vi stadig er stærke efter 175 år. Vi har en klar ambition om at blive førende inden for produktion af etiketter, da dette er et område, der matcher resten af vores produktportefølje rigtig godt. I foråret opkøbte vi en af vores hovedkonkurrenter på det danske marked, Interket Denmark, og vi udvider også vores produktionsanlæg i Horsens for at styrke virksomheden. Derfor er det helt naturligt for os at investere i det bedste og nyeste udstyr, der findes, til produktion af etiketter.

De digitale HP Indigo-pressers fleksibilitet og hurtige omstillingstid var afgørende for Schur Labels i valget af nyt udstyr. HP Indigo-teknologien skaber muligheder med mange unikke løsninger af høj kvalitet til kunderne, samtidig med at det er let og fleksibelt at omstille produktionen til hurtige leverancer.

- For os er det meget vigtigt, at vi kan give vores kunder den bedste service, samtidig med at vi er stolte af at levere produkter af højeste kvalitet. De nye maskiner fra HP kan hjælpe os med at opfylde dette ønske, og vi ser meget frem til at få dem i drift, siger Hans Christian Schur.

prod HPI6K-2
HP Indigo 6K digital press

HP Indigo 6K er den markedsførende digitale løsning til etiketproduktion på smalbane og giver høj produktivitet, stor alsidighed og farvehåndtering i verdensklasse. Den har også markedets største udvalg af trykmateriale, fra papir og syntetisk materiale til fleksible folier.

prod HPI8K
HP Indigo 8K digital press

HP Indigo 8K er markedets mest produktive løsning til etiketproduktion på smalbane og er designet til at håndtere større og mere krævende jobs. HP Indigo 8K gør det muligt at flytte tidligere analog produktion til digital og nærme sig en fuldt ud digital produktion.

De nye trykpresser er udstyret med syv farvestationer, hvilket skaber en alsidighed og muliggør en fleksibel produktion med specialfarver. HP Indigo er førende i udviklingen af digitale trykfarver, og tilbyder den største variation i udvalget af specialfarver.

De ekstra farvestationer kan anvendes til eksempelvis Silver Ink til højkvalitative tryk med metalfarve, Premium White til tryk på farvet eller transparent materiale, Invisible Yellow & Blue til sikkerhedstryk, Fade Resistant Yellow & Magenta til ekstra langtidsholdbare etiketter, til pantonefarver, som blandes off-press for at få det mest præcise og konsekvente farvematch af brand farven som muligt, eller til Orange, Violet og Grønt (HP IndiChrome Plus) til at trykke sammen med CMYK og få et farverum udover det sædvanlige og simulere PANTONE®-farver med høj præcision direkte i trykpressen.

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte:

Henrik Dencker, Visutech
+45 53 52 24 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Schur er et internationalt team af 12 virksomheder, som tilbyder emballage samt emballage- og distributionssystemer. Virksomheden beskæftiger cirka 850 ansatte og findes i Danmark, Sverige, Tyskland, Australien og USA. Få flere oplysninger påwww.schur.com.

Publicerad: 2021-07-06
 

ENGLISH

Schur Labels new expansion will be completed this summer, increasing digital production capacity with one HP Indigo 6K and one HP Indigo 8K.

At Schur, innovation goes hand in hand with tradition. Believing in the future and seeing changing times and market conditions as an opportunity rather than a threat has always been Schur's philosophy and strength. Its success is evident from Schur's long history.

Schur is one of Denmark's oldest companies, and at the same time probably the oldest family-owned packaging company in the world – founded June 2nd, 1846, by Johan Wilhelm Schur. The company just celebrated its 175th anniversary as a family-owned company, at the same time handing over the baton from the fifth generation to the sixth, leaving responsibility for day-to-day operations of the international company group to Hans Christian Schur and Johan Schur.

By summer, Schur Labels new production facility in Horsens will be complete. It is a new modern factory of 3600 m2 where Schur Labels now consolidates all its label production under one roof. In conjunction with moving to the new premises, Schur Labels has chosen to invest in two new digital presses, one HP Indigo 6K and one HP Indigo 8K. These will join Schur Labels existing printers of one HP Indigo 5500 and one HP Indigo 6600. Hans Christian Schur, CEO, explains:

“One of Schur's hallmarks is its willingness to invest. That is one of the reasons we are still going strong after 175 years. We have a clear ambition to become a leading producer of labels, as this is an area which matches well with the rest of our product portfolio. During spring this year, we acquired one of our main competitors on the Danish market, Interket Denmark, and we are expanding our production facilities in Horsens to strengthen our operations. That is why it's only natural for us to expand by investing in the best and latest equipment available for production of labels.”

The agility and quick switchover time of the digital HP Indigo presses was crucial to Schur Labels’ choice in new equipment.  HP's Indigo technology opens up opportunities with many unique solutions for customers, offering high quality while also enabling quick and easy switching up of production to ensure quick deliveries.

“For us it is incredibly important that we can provide our customers the best possible service, while also proudly delivering products of the highest quality. The new equipment from HP can help us meet that goal, and we look forward greatly to taking them into operation,” says Hans Christian Schur.

prod HPI6K-2
HP Indigo 6K digital press

HP Indigo 6K is the market leading digital solution for long-grain label production and provides high productivity, broad diversity and first-class color management while having the market’s largest range of printing materials, from paper to synthetic material to flexible foils.

prod HPI8K
HP Indigo 8K digital press

HP indigo 8K is the most productive solutions on the market for long-grain label production and is designed to handle larger and more demanding jobs. HP Indigo 8K makes it possible to move previously analog production to digital, bringing full digital production ever closer.

The new presses are equipped with seven ink stations, creating diversity and enabling agile production with special inks and spot colors. HP Indigo is leading the development in digital print colors and offers the greatest variation in range of special effect inks and colors.

The extra ink stations can be used for Silver Ink for high quality prints with metallic colors, Premium White for prints on colored or transparent material, Invisible Yellow & Blue for safety prints, Fade Resistant Yellow & Magenta for sustainable labels, for true spot colors mixed off-press with the widest color gamut for accurate brand colors and maximum consistency or for Orange, Violet and Green (HP IndiChrome Plus) to be printed together with CMYK and achieve a wide on-press color gamut and highly accurate spot color emulations.

For more information, contact:

Henrik Dencker, Visutech
+45 53 52 24 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

_______________________________________________

Schur is an international team consisting of 12 companies offering packaging and packaging and distributionsystems. The company has 850 employees, with offices in Denmark, Sweden, Germany, Australia and USA. For more information, see www.schur.com.

Publicerad: 2021-07-06