Visutech stärker sin marknadsposition och produktutbud genom samarbete med Fujifilm

Visutech, ledande leverantör av digitala produktionslösningar för den grafiska branschen i Norden, är glada över att meddela en expansion av sitt produktutbud genom ett samarbete med Fujifilm. Detta samarbete kommer att omfatta ett bredare spektrum av tjänster, från service till förbrukningsvaror och tryckteknologier. Genom att integrera Fujifilm i sin portfölj kan Visutech ännu bättre tillgodose kundernas behov och erbjuda en komplett lösning för den grafiska marknaden.

Visutech strävar efter att vara en lyhörd partner i en bransch där olika behov och krav existerar samtidigt, därför breddar Visutech nu sitt utbud med fler teknologier för att kunna erbjuda ett flertal lösningar för diverse behov och applikation till bästa kostnad, lönsamhet och kvalitet.

Genom att bredda sitt utbud av förbrukningsvaror samt digitala och analoga produktionslösningar kommer Visutech kunna erbjuda nya och ännu fler helhetslösningar till sina kunder med fokus på miljövänliga och kostnadseffektiva alternativ. Visutech kommer att kunna erbjuda en bred produktportfölj från Fujifilm, inklusive förbrukning, färg, printbars samt inkjet- och tonermaskiner.

Visutech, med sin Pan-Nordiska närvaro och lokal personal i Sverige, Norge, Danmark och Finland, är väl positionerade för att effektivt betjäna och stödja fler kunder i regionen. Genom ett centralt logistikcenter, strategiskt placerat för snabb leverans till hela området, kan Visutech säkerställa smidiga och effektiva leveranser.

För att vidare stärka sin position som kunskapsledare nysatsar Visutech ytterligare i sitt democenter genom att installera flera spännande teknologier. Visutechs uppskattade Digital Academy, laddas nu med nya utbildningar allt för att inspirera och öka våra kunders kunskap inom den grafiska branschen.

Med fokus på miljö, applikation och lönsamhet fortsätter Visutech sitt nära samarbete med kunder och marknad för att erbjuda innovativa lösningar som möter nya krav och möjligheter inom den grafiska branschen.

JohanL webb- Vi är oerhört glada över det nya samarbetet med Fujifilm, vilket ger oss möjligheten att utvidga vårt produktutbud och erbjuda våra kunder ett ännu bredare spektrum av tjänster och tryckteknologier. Genom att integrera Fujifilm i vår portfölj kan vi ännu bättre uppfylla våra kunders varierande behov och erbjuda en komplett lösning för den grafiska marknaden, säger Johan Lidström, Vice President & COO på Visutech.

 

För Mer information kontakta:

Johan Lidström
Visutech
+46 (0)735 155 644
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

_______________________________________________

Visutech är en av de främsta leverantörerna på den nordiska marknaden när det gäller digitala produktionslösningar för den grafiska branschen. Visutech grundades 1988 och verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudkontor i Göteborg.
Visutech har ett heltäckande sortiment av utrustning för civil-, etikett- och förpackningstryck från de mest framstående leverantörerna. Tillsammans med en kompetent serviceorganisation skapas de bästa förutsättningarna för Visutechs kunder. Serviceorganisationen är en av de största inom grafisk industri i Norden vilket garanterar för snabb service och support med bred kompetens och flexibilitet. För mer information se www.visutech.se.
 

 

Published: 2023-08-22

 
 In English

Visutech strengthens its market position and product offering through collaboration with fujifilm


Visutech, a leading provider of digital production solutions for the graphic industry in the Nordic region, is pleased to announce an expansion of its product offering through a collaboration with Fujifilm. This partnership will cover a broader spectrum of services, from service to consumables and printing technologies. By integrating Fujifilm into its portfolio, Visutech can better meet the needs of customers and provide a complete solution for the graphic market.

Visutech aims to be a responsive partner in an industry where diverse needs and requirements coexist. Therefore, Visutech is now expanding its range with more technologies to offer a variety of solutions for different needs and applications at the best cost, profitability, and quality.

By broadening its range of consumables as well as digital and analog production solutions, Visutech will be able to offer new and even more comprehensive solutions to its customers, with a focus on environmentally friendly and cost-effective alternatives. Visutech will offer a wide product portfolio from Fujifilm, including consumables, ink, print bars, as well as inkjet and toner machines.

With its Pan-Nordic presence and local staff in Sweden, Norway, Denmark, and Finland, Visutech is well-positioned to efficiently serve and support more customers in the region. Through a central logistics center strategically located for fast delivery throughout the area, Visutech can ensure smooth and efficient deliveries.

To further strengthen its position as a knowledge leader, Visutech is investing further in its demo center by installing several exciting technologies. Visutech’s appreciated Digital Academy is now loaded with new training courses, all designed to inspire and enhance our customers' knowledge in the graphic industry.

With a focus on the environment, application, and profitability, Visutech continues its close collaboration with customers and the market to offer innovative solutions that meet new demands and opportunities in the graphic industry.

JohanL webbJohan Lidström's statement - "We are extremely pleased with the new collaboration with Fujifilm, which gives us the opportunity to expand our product offering and provide our customers with an even broader range of services and printing technologies. By integrating Fujifilm into our portfolio, we can better meet our customers' varying needs and offer a complete solution for the graphic market," says Johan Lidström, Vice President & COO at Visutech.